Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0063-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/059
Наименование: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Н.Й.Вапцаров" и ОУ "д-рПетър Берон" гр.Момчилград
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „ Н.Й.Вапцаров” и ОУ „ Д-р Петър Берон” гр. Момчилград” кореспондира с основната цел на Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, а именно подпомагане на местното развитие, чрез подкрепа реализацията на важни и полезни дребномащабни местни инвестиции, целящи подобряване на възможностите за развитие и повишаване качеството и средата на живот. Проектът е в пълен синхрон и с основната цел на Схемата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”- осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, което ше допринесе за устойчиво местно развитие на общината и по-високо качество на живот
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта) Организация и управление на проекта
дейност 2 (Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП) Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП
дейност 3 (Изпълнение на СМР, авторски и строителен надзор) Изпълнение на СМР, авторски и строителен надзор
дейност 4 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта) Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
дейност 5 (Одит на проекта Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 170 154 BGN
Общ бюджет: 1 114 320 BGN
БФП: 983 128 BGN
Общо изплатени средства: 835 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 983 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 348 121 BGN
2013 487 651 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
835 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 835 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 348 121 BGN
2013 487 651 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
835 772 BGN
В т.ч. Национално финансиране 147 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 136 335 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз