Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0033-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/057
Наименование: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Буратино" гр.Суворово
Бенефициент: Община Суворово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Суворово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да подпомогне местното развитие като подкрепи реализацията на важна и полезна дребномащабна инвестиция в образователна инфраструктура на Община Суворово, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, допринасящи за устойчиво местното развитие и повишаване качеството и средата на живот.
Дейности: Дейност 1 Оперативен и финансов мениджмънт и вътрешен мониторинг на проекта. Оперативен и финансов мениджмънт и вътрешен мониторинг на проекта.
Дейност 2. Консултантски услуги Консултантски услуги
дейност 3 Извършване на строително – монтажни работи при въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Извършване на строително – монтажни работи при въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
дейност 4 Авторски надзор Авторски надзор
дейност 5 Независим строителен надзор Независим строителен надзор
дейност 6 Разпространение на информация и публичност Разпространение на информация и публичност
дейност 7 Независим одит Независим одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 456 069 BGN
Общ бюджет: 398 927 BGN
БФП: 398 927 BGN
Общо изплатени средства: 220 032 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 398 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 220 032 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
220 032 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 339 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 220 032 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
220 032 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз