Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0071-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/055-01
Наименование: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "В.Левски" гр.Кнежа и ОУ "Хр.Ботев" с.Бреница, община Кнежа
Бенефициент: Община Кнежа
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Кнежа
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за постигане на устойчиво местно развитие на Община Кнежа чрез интегрирано подобряване и модернизиране на материалната база на общинската образователна инфраструктура, като в резултат на това подобри качеството на жизнената среда и образователния процес, направи по-привлекателни предложените за интервенция образователни институции и ограничи миграцията на младите хора.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на проектния екип. Изпълнение и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка
Дейност 3: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура
Дейност 4: Строителен надзор при извършването на строително-монтажните, работи по прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура. Авторски надзор
Дейност 5: Дейности за осигуряване на информация и публичност
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 709 072 BGN
Общ бюджет: 592 542 BGN
БФП: 592 542 BGN
Общо изплатени средства: 503 661 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 592 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 321 132 BGN
2013 182 528 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
503 661 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 503 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 321 132 BGN
2013 182 528 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
503 661 BGN
В т.ч. Национално финансиране 88 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз