Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0012-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/052-01
Наименование: Община Трън: с отговорност към бъдещето.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ "Гео Милев", гр.Трън
Бенефициент: Община Трън
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Трън
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е, чрез предприемането на мерки за постигане на максимално високо ниво на енергийна ефективност на сградата на единственото функциониращо на територията на община Трън средно училище, да се осъвремени образователната инфраструктура и оптимизират разходите за нейната поддръжка.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта Управление на проекта
дейност 2 Подготовка на процедури за избор на изпълнител Подготовка на процедури за избор на изпълнител
дейност 3 Осъществяване на мерки по енергийна ефективност Осъществяване на мерки по енергийна ефективност
дейност 4 Осъществяване на строителен и авторски надзор Осъществяване на строителен и авторски надзор
дейност 5 Информиране, визуализация и публичност Информиране, визуализация и публичност
дейност 6 Одит на проекта Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 576 010 BGN
Общ бюджет: 564 146 BGN
БФП: 564 146 BGN
Общо изплатени средства: 479 524 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 564 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 318 246 BGN
2014 161 278 BGN
2015 0 BGN
479 524 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 479 524 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 318 246 BGN
2014 161 278 BGN
2015 0 BGN
479 524 BGN
В т.ч. Национално финансиране 84 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз