Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0047-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/050
Наименование: Внедряване на мерки за енргийна ефективност в образователна инфраструктура в община Пордим
Бенефициент: Община Пордим
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Пордим
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящия проект е да осигури ключова общинска образователна инфраструктура, намираща се на територията на община Пордим, с високо ниво на енергийна ефективност, което да повиши качеството на образователната среда и да допринесе за устойчивото развитие на общината.
Дейности: Дейност 1: Управление, мониторинг и отчетност на проекта Управление, мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 2: Избор на фирма за подготовка на конкурсни процедури Избор на фирма за подготовка на конкурсни процедури
Дейност 3: Провеждане на конкурси за избор на изпълнители Провеждане на конкурси за избор на изпълнители
Дейност 4: Строително-монтажни работи Строително-монтажни работи
Дейност 5: Изпълнение на независим строителен надзор Изпълнение на независим строителен надзор
Дейност 6: Дейности за информация, публичност и визуалиация Дейности за информация, публичност и визуалиация
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация Въвеждане в експлоатация
Дейност 8: Финансов одит на проекта Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 062 315 BGN
Общ бюджет: 931 166 BGN
БФП: 931 166 BGN
Общо изплатени средства: 791 986 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 931 166 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 329 131 BGN
2014 462 855 BGN
2015 0 BGN
791 986 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 791 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 329 131 BGN
2014 462 855 BGN
2015 0 BGN
791 986 BGN
В т.ч. Национално финансиране 139 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз