Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0085-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/048-01
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност в ЦДГ "Слънчице" с.Калугерово и ОУ "Кочо Честимински" с.Динката, община Лесичово
Бенефициент: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Лесичово
Описание
Описание на проекта: Постигане на устойчиво местно развитие, подобряване качеството на живот, жизнената и работна среда, и образователните услуги в община Лесичово, чрез повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка на тръжна документация Подготовка на тръжна документация
дейност 3: Провеждане на тръжни процедури Провеждане на тръжни процедури
дейност 4 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ „Слънчице”, с. Калугерово, община Лесичово и въвеждане в експлоатация Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ „Слънчице”, с. Калугерово, община Лесичово и въвеждане в експлоатация
дейност 5 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Кочо Честименски”, с. Динката, община Лесичово и въвеждане в експлоатация Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Кочо Честименски”, с. Динката, община Лесичово и въвеждане в експлоатация
дейност 6 Авторски и строителен надзор Авторски и строителен надзор
дейност 7 Извършване на независим финансов одит на проекта Извършване на независим финансов одит на проекта
дейност 8 Провеждане на дейности по информираност и публичност на проекта Провеждане на дейности по информираност и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 823 694 BGN
Общ бюджет: 715 805 BGN
БФП: 715 805 BGN
Общо изплатени средства: 608 434 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 715 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 229 343 BGN
2013 379 091 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
608 434 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 608 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 229 343 BGN
2013 379 091 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
608 434 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз