Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0018-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/046
Наименование: Обновяване и модернизация на сградата на ОДЗ, УПИ 1 -кв.379, кв.58, гр.Ивайловград
Бенефициент: Община Ивайловград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Ивайловград
Описание
Описание на проекта: Да осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие на община Ивайловград
Дейности: дейност 1 Сформиране и дейност на екипа за управление на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на СМР, изработване и доставка на рекламни табели и информационни материали.
Дейност 3 Извършване на СМР за обновяване и модернизация на сградата на ОДЗ УПИ I - 379,кв.58, гр.Ивайловград
Дейност 4 Осигуряване на информация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 656 108 BGN
Общ бюджет: 598 102 BGN
БФП: 598 102 BGN
Общо изплатени средства: 502 215 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 598 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 228 991 BGN
2014 273 224 BGN
2015 0 BGN
502 215 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 504 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 228 991 BGN
2014 273 224 BGN
2015 0 BGN
502 215 BGN
В т.ч. Национално финансиране 93 915 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз