Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0015-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/014
Наименование: Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в Националната художествена академия.
Бенефициент: Национална художествена академия
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 29.02.2012
Дата на приключване: 29.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цела на проекта е подобряване на условията за предоставяне на образователни услуги в Национална художествена академия, допринасящи за развитието на устойчив градски ареал на Столична община. Общата цела на проекта съответства напълно с общата цел на настоящата схема за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, която е насочена към подобряване условията за предоставяне на образователни услуги във висшите училища, допринасящи за устойчивото развитие на градския ареал, в рамките на който се намира съответното висше учебно заведение.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнители
дейност 3 Строителен надзор на СМР
дейност 4 Строително – ремонтни дейности по обекта на интервенция на „Цариградско шосе“ 73 - строителни дейности, свързани с въвеждане на мерки за енргийна ефективност, осигуряване на достъпна среда за хора с уврждания
дейност 5 Строително – ремонтни дейности по обекта на интервенция на бул. „Г. М. Димитров“ 100
дейност 6 Дейности по осигуряване визуализация, информация и публичност на проекта
дейност 7 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 803 912 BGN
Общ бюджет: 1 746 881 BGN
БФП: 1 746 881 BGN
Общо изплатени средства: 1 659 145 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 746 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 474 813 BGN
2013 638 840 BGN
2014 545 492 BGN
2015 0 BGN
1 659 145 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 484 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 424 933 BGN
2013 571 728 BGN
2014 488 187 BGN
2015 0 BGN
1 484 849 BGN
В т.ч. Национално финансиране 262 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 49 880 BGN
2013 67 111 BGN
2014 57 305 BGN
2015 0 BGN
174 296 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 3 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 4 Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 5 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз