Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0054-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/049
Наименование: Подай ръка
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.
Дейности: дейност 1 (Сформиране на екип по проекта за организиране, управление и изпълнение на предвидените дейности)
дейност 2 (Действия, свързани с визуализация и публичност, информиране на целевите групи и обществеността)
дейност 3 (Осъществяване на отчетност по проекта, мониторинг и контрол на възложените дейности на изпълнители.)
дейност 4 (Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедурите и възлагане на договори на изпълнители. )
дейност 5 (Изпълнение на строително-монтажни дейности,)
дейност 6 ( Доставка на оборудване)
дейност 7 (Въвеждане в експлоатация на ЦНСТ Сертифициране и паспортизиране на сградата)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 820 991 BGN
Общ бюджет: 737 928 BGN
БФП: 737 928 BGN
Общо изплатени средства: 551 588 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 737 928 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 287 347 BGN
2014 264 241 BGN
2015 0 BGN
551 588 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 627 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 244 245 BGN
2014 224 605 BGN
2015 0 BGN
468 850 BGN
В т.ч. Национално финансиране 110 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 102 BGN
2014 39 636 BGN
2015 0 BGN
82 738 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз