Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0057-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/050-03
Наименование: Подкрепа за деинституционализация на социални институции предлагащи услуги за деца в риск- изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение предвижда изграждане на седм броя Центрове за настаняване от семеен тип, в 3 квартала на гр. Варна, предназначении за деца и младежи с уврежданеия, лишении от родитлеска грижа и обитаващи различни социални институции (домове), на територията на Р България. Целта е да се създаде среда и условия, билзики до семейните, осигуряващи достоен живот на тези деца.
Дейности: дейност 4 Изпълнение на мерки за публичност
дейност 2 Провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Изпълнение на СМР и доставка на оборудване
дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 6 Одит на проета
дейност 5: Строителен и инвеститорски контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 832 034 BGN
Общ бюджет: 3 766 266 BGN
БФП: 3 548 931 BGN
Общо изплатени средства: 3 548 931 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 548 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 529 642 BGN
2015 1 019 289 BGN
3 548 931 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 016 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 150 196 BGN
2015 866 395 BGN
3 016 591 BGN
В т.ч. Национално финансиране 532 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 379 446 BGN
2015 152 893 BGN
532 340 BGN
Финансиране от бенефициента 514 624 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз