Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0050-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/046
Наименование: Изграждане на ЦНСТ град Горна Оряховица
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Да се осигури подходяща социална инфраструктура за деинституционализация на деца и младежи в риск, подобряване качеството на социалните услуги и живота в региона и постигане на устойчиво териториално развитие чрез въвеждане на резидентни и съпътстващи грижи.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Мерки за публичност
дейност 3 Изграждане на ЦНСТ и прилежащото му дворно място
дейност 4 Упражняване на авторски и строителен надзор
дейност 5 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане
дейност 6 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 823 300 BGN
Общ бюджет: 782 646 BGN
БФП: 782 646 BGN
Общо изплатени средства: 782 646 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 782 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 288 155 BGN
2013 197 687 BGN
2014 296 803 BGN
2015 0 BGN
782 646 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 665 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 244 932 BGN
2013 168 034 BGN
2014 252 283 BGN
2015 0 BGN
665 249 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 223 BGN
2013 29 653 BGN
2014 44 521 BGN
2015 0 BGN
117 397 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 3 Брой създадени временни работни места.
Индикатор 4 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура и Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 Деца в риск


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз