Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0049-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/045-01
Наименование: Защитено жилище Раковски
Бенефициент: Община Раковски
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Раковски
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот и жизнената среда чрез осигуряване на подходяща, ефективна и адаптирана към европейските изисквания социална инфраструктура в Община Раковски, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги, които отчитат потребностите на групите в неравностойно положение.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта)
дейност 3 (Процедура за избор на изпълнител, правни услуги)
дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект: “Защитено жилище – Раковски“)
дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Строителен надзор)
дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обекта в експлоатация)
дейност 8 (Независим финансов одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 303 562 BGN
Общ бюджет: 250 175 BGN
БФП: 250 175 BGN
Общо изплатени средства: 250 175 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 250 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 189 689 BGN
2014 60 487 BGN
2015 0 BGN
250 175 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 212 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 161 235 BGN
2014 51 414 BGN
2015 0 BGN
212 649 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 453 BGN
2014 9 073 BGN
2015 0 BGN
37 526 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 4 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз