Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0046-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/043
Наименование: ЦНСТ за деца с увреждания над три годишна възраст в община Пещера
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подходяща рентабилна социална инфраструкутура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в община Пещера, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.
Дейности: дейност 3 Формиране на екип за управление на проекта
дейност 4 Провеждане на обществени поръчки 4.1.Подготовка на документацията за провеждане на обществени поръчки 4.2.Избор на изпълнител на предвидените СМР и доставка на оборудване 4.3 - Избор на изпълнители на строителен и авторски надзор, мерки
дейност 5 - Мерки за публичност и информираност по проекта
дейност 6 Изпълнение на строително-монтажни работи
дейност 7 Доставка и монтаж на оборудване
дейност 8 Въвеждане на обекта в експлоатация
дейност 9 Изготвяне на технически доклади и финансови отчети:
дейност 10 Одит
дейност 11 Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 823 447 BGN
Общ бюджет: 778 323 BGN
БФП: 770 864 BGN
Общо изплатени средства: 770 864 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 770 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 535 241 BGN
2014 235 732 BGN
2015 - 109 BGN
770 864 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 655 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 454 955 BGN
2014 200 372 BGN
2015 - 93 BGN
655 234 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 80 286 BGN
2014 35 360 BGN
2015 - 16 BGN
115 630 BGN
Финансиране от бенефициента 8 677 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз