Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.2.01-0032-C0001
Номер на проект: БИ-02-12
Наименование: ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР ВИДИН"
Бенефициент: РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР ВИДИН ДЗЗД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.12.2011
Начална дата: 02.02.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се изгради нов регионален бизнес инкубатор - бизнес подпомагаща инфраструктура за предоставяне на услуги с висока добавена стойност, в помощ на малкия и среден бизнес и като фактор за създаване на нови работни места и стимулиране на икономическото развитие на област Видин.
Дейности: Изпълнение на дейност 14 одит на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 15 Визуализация
Подготовка и изпълнение на дейност 8 Провеждане на процедура за избор на изпълнител на услуга - Разработване на виртуален бизнес инкубатор и разработване на интернет страница на БИ
Провеждане на процедура по дейност 1.1. за избор на фирма консултант по проекта.
Подготовка и изпълнение на дейност 5 - Строително - монтажни работи
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Провеждане на процедура за избор на изпълнител на услугата - Разработване на инвестиционен проект
Подготовка и изпълнение на дейност 1 Изготвяне на График за провеждане на процедури за избор на изпълнители
Подготовка и провеждане на дейност 7 Доставка и монтаж на подвижно оборудване за БИ
Подготовка и провеждане на дейност 11 Назначаване на персонал за управление и изпълнение на оперативните дейности
Провеждане на дейност 12 Oперативни разходи, предвидени по проекта
Подготовка и провеждане на дейност 6 - провеждане на процедура за избор на доставчик на подвижно оборудване за БИ
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Разработване на инвестиционен проект
Разходи за възнаграждения
Подготовка и изпълнение на дейност 13 Провеждане на процедура по избор на одитор на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 9 Разработване на виртуален бизнес инкубатор
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Подготовка и изпълнение на дейност 16 Отчетност
Принос в натура
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Провеждане на процедура за избор на изпълнител на СМР
Подготовка и провеждане на дейност 10 - Разработване на интернет сайт на БИ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 839 822 BGN
Общ бюджет: 1 002 352 BGN
БФП: 727 765 BGN
Общо изплатени средства: 266 985 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 727 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 128 137 BGN
2015 138 849 BGN
266 985 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 618 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 108 916 BGN
2015 118 021 BGN
226 938 BGN
В т.ч. Национално финансиране 109 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 221 BGN
2015 20 827 BGN
40 048 BGN
Финансиране от бенефициента 313 390 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Регионални бизнес инкубатори-създадени/обновени вече съществуващи бизнес инкубатори
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Брой нови създадени работни места
Индикатор 4 Брой инвестиционни проекти (реализирани)
Индикатор 5 Брой инкубирани предприятия Видин
Индикатор 6 Заетост на офисите на бизнес инкубатора
Индикатор 7 % увеличение на заетите лица в инкубираните предприятия
Индикатор 8 Брой оказани специализирани консултации на инкубираните предприятия
Индикатор 9 Оказано съдействие за получаване на финансиране за разширяване дейността и/или технологично обновление на инкубираните предприятия
Индикатор 10 Брой създадени мрежи за трансфер на добри практики и/или технологични иновации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз