Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.2.01-0017-C0001
Номер на проект: н/п
Наименование: «Създаване и развитие на бизнес инкубатор - Бургас"
Бенефициент: БИЗНЕС ИНКУБАТОР-БУРГАС ДЗЗД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.12.2011
Начална дата: 02.02.2012
Дата на приключване: 02.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се създадат преференциални условия за стимулиране и ускорено развитие на динамичните МСП и повишаване конкурентоспособността и устойчивото развитие в регионален план
Дейности: СМР
Съгласувателни процедури с Националния институт за недвижимо културно наследство и експлоатационните дружества
Изготвяне на доклад за съответствие със съществените изисквания към строежите
Принос в натура
Отчитане
Инвестиции в ДМА
Скриининг и популяризиране на възможностите на инкубатора
Създаване на виртуалния инкубатор
Предоставяне на офис площи и административни услуги
Разходи за възнаграждения
Подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на фирма – изпълнител за изготвяне на идеен и технически инвестиционни проекти за реконструкция на сградата
Оперативни разходи за дейността на бизнес инкубатора
Разработка на интернет страница
Визуализация
Изготвяне на идеен и технически инвестиционен проект за реконструкция и обновяване на сградата за целите на бизнес инкубатор
Предоставяне на консултантски услуги за МСП, приети за инкубиране
Одит на проекта
Издаване на Разрешение за строеж
Прединкубационни услуги
Предоставяне на обучителни услуги за приетите за инкубиране МСП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 188 560 BGN
Общ бюджет: 1 908 802 BGN
БФП: 1 041 793 BGN
Общо изплатени средства: 937 464 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 041 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 94 607 BGN
2015 842 857 BGN
937 464 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 885 524 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 80 416 BGN
2015 716 428 BGN
796 844 BGN
В т.ч. Национално финансиране 156 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 191 BGN
2015 126 429 BGN
140 620 BGN
Финансиране от бенефициента 936 289 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Регионални бизнес инкубатори-създадени/обновени вече съществуващи бизнес инкубатори
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Брой нови създадени работни места
Индикатор 4 Брой инвестиционни проекти (реализирани)
Индикатор 5 Инкубирани динамични МСП
Индикатор 6 Създадени нови работни места в периода на инкубиране и 12 м. след това от фирмите ползвали услугите на БИ-Б
Индикатор 7 Подкрепени новостартирали (от 0 до 12 от регистрацията им) фирми с динамичен потенциал
Индикатор 8 Разработени тематични единици за обучение и консултиране във виртуалния инкубатор
Индикатор 9 Обучен и консултиран управленски и експертен персонал в инкубираните фирми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз