Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.5.01-0028-C0001
Номер на проект: 10-25-28
Наименование: Изграждане на партньорска мрежа за междурегионално сътрудничество в областта на управлението на човешките ресурси между Община Варна, Република България, Департамент Нор, Република Франция и община Дордрехт, Кралство Нидерландия
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2011
Начална дата: 23.02.2012
Дата на приключване: 23.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета за ефективно управление на човешките ресурси в общинска администрация на община Варна чрез имплементиране на опит и добри практики от сходни административни структури на държави членки на ЕС.
Дейности: Дейност 1 Дейности по управление на проекта
Дейност 2 Обмен на експерти между общински администрации на общините Варна и Дордрехт и регионална администрация на Департамент Нор
Дейност 3 Подготовка за трансфер на конкретна добра практика/ практики в община Варна
Дейност 4 Провеждане на семинар в община Варна с участието на експерти от партньорските организации за придобиване на умения за прилагане на конкретна практика/ практики по УЧР
Дейност 5 Изработване на необходимата документация за въвеждане и прилагане на избраната добра практика/ практики за провеждане на политики в областта на управление на човешките ресурси и съобразена с резултатите от реализираните предходни дейности
Дейност 6 Провеждане на стажове за ръководни служители от общинска администрация на община Варна в администрациите партньори
Дейност 7 Провеждане на конференция „Изграждане на Консултативен център и платформа по управление на човешките ресурси”
Дейност 8 Дейности за информация и публичност
Дейност 9 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 415 653 BGN
Общ бюджет: 349 515 BGN
БФП: 349 515 BGN
Общо изплатени средства: 349 515 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 349 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 102 135 BGN
2013 161 033 BGN
2014 86 346 BGN
2015 0 BGN
349 515 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 297 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 86 815 BGN
2013 136 878 BGN
2014 73 394 BGN
2015 0 BGN
297 087 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 320 BGN
2013 24 155 BGN
2014 12 952 BGN
2015 0 BGN
52 427 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Работно посещение на 10 ключови експерта от партньорските администрации
Индикатор 2 По Дейност 1 - Работни посещения, включени 15 служители на общинска администрация
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой семинара – участници 15 служители на общинска администрация и 6 участника, представители на партньорските организации
Индикатор 4 По Дейност 1 - Анализ
Индикатор 5 По Дейност 1 - Добри практики от партньорските организации, успешно трансферирани в общинска администрация на община Варна
Индикатор 6 По Дейност 1 - Изготвени нормативни акта
Индикатор 7 По Дейност 1 - Наръчници/ справочници
Индикатор 8 По Дейност 1 - Проведени стажа
Индикатор 9 По Дейност 1 - Служители на общинска администрация успешно преминали практическо обучение /стаж/ с придобиване на удостоверение
Индикатор 10 По Дейност 1 - Работна група за сформиране на партньорска мрежа и подготовка за нейното институционализиране
Индикатор 11 По Дейност 1 - Конференция
Индикатор 12 По Дейност 1 - Партньорска мрежа
Индикатор 13 По Дейност 1 - Консултативен център
Индикатор 14 По Дейност 1 - Платформа
Индикатор 15 По Дейност 1 - Удовлетвореност сред участниците от целевата група по проекта
Индикатор 16 По Дейност 1 - Одобрени междинни и окончателни финансови и технически отчети
Индикатор 17 По Дейност 1 - Усвояване в пълен размер на бюджета на проекта
Индикатор 18 По Дейност 2 - Работно посещение на 10 ключови експерта от партньорските администрации
Индикатор 19 По Дейност 2 - Работни посещения, включени 15 служители на общинска администрация
Индикатор 20 По Дейност 2 - Семинара – участници 15 служители на общинска администрация и 6 участника, представители на партньорските организации
Индикатор 21 По Дейност 3 - Анализ
Индикатор 22 По Дейност 3 - Идентифицирани минимум добри практики от партньорските организации, подходящи за трансфериране
Индикатор 23 По Дейност 4 - Проведен семинар с 15 ключови експерти от общинска администрация
Индикатор 24 По Дейност 4 - Създадена работна група за сформиране на партньорска мрежа и подготовка за нейното институционализиране
Индикатор 25 По Дейност 5 - Добри практики, успешно трансферирани
Индикатор 26 По Дейност 5 - Изготвени нормативни акта
Индикатор 27 По Дейност 5 - Наръчници/ справочници
Индикатор 28 По Дейност 6 - Проведени стажа
Индикатор 29 По Дейност 6 - Служители на общинска администрация успешно преминали практическо обучение с придобиване на удостоверение
Индикатор 30 По Дейност 7 - Конференция
Индикатор 31 По Дейност 7 - Партньорска мрежа
Индикатор 32 По Дейност 7 - Консултативен център
Индикатор 33 По Дейност 7 - Платформа
Индикатор 34 По Дейност 8 - Изработване на минимум прес-пакета за 20 медии, съдържащи: прес информация, факти за Проекта, снимки, друга подходяща информация
Индикатор 35 По Дейност 8 - Осигуряване на публикации /платени съобщения/ с изготвените материали, включени в прес-пакетите в местни, регионални и/ или национални медии
Индикатор 36 По Дейност 8 - Изработване на информационни табели
Индикатор 37 По Дейност 8 - Рекламно-информационен, късометражен филм с продължителност до 5/ 6 мин.
Индикатор 38 По Дейност 8 - Осигуряване /платено/ на излъчването на филма в местна/ регионална медия
Индикатор 39 По Дейност 8 - Организиране и провеждане на пресконференции за 25 медии
Индикатор 40 По Дейност 9 - Одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз