Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.2.01-0005-C0001
Номер на проект: н/п
Наименование: "Изграждане на центрове за подкрепа на стартиращи предприятия в гр. Кюстендил и гр. Дупница"
Бенефициент: РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР-РИЛА ДЗЗД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.12.2011
Начална дата: 02.02.2012
Дата на приключване: 02.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да създаде структура, предоставяща консултантски и информационни услуги, както и услуги по бизнес инкубиране, която да е инфраструктурно обособена на територията на област Кюстендил и да разполага с необходимите ресурси и капацитет за предоставяне на интегрирана подкрепа на стартиращи предприятия от сферата на информационната и комуникационната техника и технологии; автоматиката; управляващата техника; биотехнологиите; газовата, горивната и пречиствателна техника и технологии; геологията; геоинформатиката; електроенергетиката и електрообзавеждането; обогатяването и рециклирането на суровини.
Дейности: Осигуряване на персонал, управление, координация и изпълнение на оперативните дейности
Подготвяне и провеждане на процедури по избор на изпълнители
Доставяне на дълготрайни материални активи (ДМА)
Осигуряване на консумативи
Създаване на интернет страница
Създаване на виртуален бизнес инкубатор
Визуализация на резултатите от проекта
Външен одит на проекта
Разходи за възнаграждения
Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Жар" ЕООД
"СофтКонсултГруп" ООД
Делойт одит
Дилекс ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 836 850 BGN
Общ бюджет: 1 009 089 BGN
БФП: 769 078 BGN
Общо изплатени средства: 805 797 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 769 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 556 143 BGN
2014 249 655 BGN
2015 0 BGN
805 797 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 653 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 472 721 BGN
2014 212 207 BGN
2015 0 BGN
684 928 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 421 BGN
2014 37 448 BGN
2015 0 BGN
120 870 BGN
Финансиране от бенефициента 262 174 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Регионални бизнес инкубатори-създадени/обновени вече съществуващи бизнес инкубатори
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Брой нови създадени работни места
Индикатор 4 Брой инвестиционни проекти (реализирани)
Индикатор 5 Квалификационно ниво на осигурения персонал за управление, координация и изпълнение на оперативните дейности на бизнес инкубатора (за степен доктор – 3 т., за степен магистър – 2 т., за степен бакалавър – 1 т., максимален възможен брой – 15 т.)
Индикатор 6 Степен на изпълнение на предварително заложения план-график за доставки
Индикатор 7 Доставени ДМА с над 3 годишна гаранция
Индикатор 8 Удовлетвореност на инкубираните предприятия от предоставяните им офис услуги
Индикатор 9 Удовлетвореност на инкубираните предприятия от изградения им имидж в интернет страницата на инкубатора
Индикатор 10 Предоставяни електронни услуги от виртуалния бизнес инкубатор
Индикатор 11 Стартиращи предприятия, възползвали се от преференциалните условия за достъп до работни помещения
Индикатор 12 Предоставени офис услуги - Рила
Индикатор 13 Предоставени консултации - Рила
Индикатор 14 Разработени нови продукти, процеси и технологии - Рила
Индикатор 15 Извършени съвместни доставки
Индикатор 16 Участия в програми и проекти - Рила
Индикатор 17 Разработени проекти за въвеждане на международно признати стандарти за управление на качеството, за опазване на околната среда, за създаване на условие на здравословни и безопасни условия на труд
Индикатор 18 Проведени семинари, кръгли маси, дискусии, обучения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз