Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0037-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/036
Наименование: „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение съответства изцяло на основната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“, а именно „да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа“. В съответствие със специфичните цели на схемата, основните дейности по проекта са свързани с изграждането на 5 центъра за настаняване от семеен тип, чрез които да се подобри обхвата, качеството и достъпа до социални услуги за деца и младежи с увреждания.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3: Изпълнение на строително-монтажни работи – 1.Изграждане на 2 центъра за настаняване от семеен тип в кв. Ветрен; 2. Изграждане на 1 ЦНСТ в кв. 35 по плана на к/с „Лазур”; 3. Изграждане на 2 центъра за настаняване от семеен тип в кв. Меден
дейност 4: Изпълнение на строителен и авторски надзор. Въвеждане на обекта в експлоатация
дейност 5: Закупуване и доставка оборудване.
дейност 6: Визуализация и публичност на проекта.
дейност 7: Независим финансов одит и мониторинг на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 551 103 BGN
Общ бюджет: 3 200 981 BGN
БФП: 3 200 981 BGN
Общо изплатени средства: 3 200 981 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 200 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 242 886 BGN
2013 1 022 736 BGN
2014 952 759 BGN
2015 - 17 399 BGN
3 200 981 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 720 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 056 453 BGN
2013 869 325 BGN
2014 809 845 BGN
2015 - 14 790 BGN
2 720 834 BGN
В т.ч. Национално финансиране 480 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 186 433 BGN
2013 153 410 BGN
2014 142 914 BGN
2015 - 2 610 BGN
480 147 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз