Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0035-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/034
Наименование: Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Попово чрез изграждане на ЦНСТ
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 30.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Попово, като подобри качеството на живот на децата, настанени в специализирани институции съобразно техните специфични потребности, чрез осигуряване на нов вид резидентна услуга. В тази връзка е изведен и конкретния подход за постигане на целта, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Попово, съгласно Националната стратегия „ Визия за деинституционализация на децата в РБ”.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 3 (Извършване на СМР)
дейност 4 (Извършване на строителен надзор)
дейност 5 (Извършване на авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане)
дейност 8 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 800 533 BGN
Общ бюджет: 754 187 BGN
БФП: 754 187 BGN
Общо изплатени средства: 758 453 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 754 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 403 477 BGN
2014 354 976 BGN
2015 0 BGN
758 453 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 641 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 342 955 BGN
2014 301 730 BGN
2015 0 BGN
644 685 BGN
В т.ч. Национално финансиране 113 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 522 BGN
2014 53 246 BGN
2015 0 BGN
113 768 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз