Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0031-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/030-01
Наименование: Изграждане на три центъра от семеен тип и едно защитено жилище в община Пазарджик
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Да се Осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа ще се допринесе за нейното постигане, с кореспондиращите и съответстващи на ней ефект от реализирането на настоящия проект, а именно: като се Осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа, така и постигнат специфичните цели на проектното предложение
Дейности: Дейност 1: Мобилизация
Дейност 3: Изготвяне на документации за обществени поръчки
Дейност 2: План за управление на ДБФП и проекта
Дейност 4: Провеждане на обществените поръчки
Дейност 5: Публичност на проекта
Дейност 6: Строителство на обектите
Дейност 7: Строителен надзор на обектите
Дейност 8: Обзавеждане на обектите
Дейност 9: Авторски надзор на проекта
Дейност 10: Одит на проекта
Дейност 11: Отчитане на изпълнението
Дейност 12: Интегриран контрол на промени
Дейност 14: Контрол на риска
Дейност 15: Архивиране
Дейност 16: Приключване на ДБФП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 436 425 BGN
Общ бюджет: 2 124 222 BGN
БФП: 2 124 222 BGN
Общо изплатени средства: 2 124 222 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 124 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 730 927 BGN
2013 695 074 BGN
2014 698 220 BGN
2015 0 BGN
2 124 222 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 805 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 621 288 BGN
2013 590 813 BGN
2014 593 487 BGN
2015 0 BGN
1 805 589 BGN
В т.ч. Национално финансиране 318 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 109 639 BGN
2013 104 261 BGN
2014 104 733 BGN
2015 0 BGN
318 633 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз