Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0030-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/029
Наименование: Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск град Сандански
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 21.02.2012
Дата на приключване: 24.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е оптимизацията и модернизацията на социалната инфраструктура, чрез изграждане на подобрена такава, което ще допринесе за икономическата, социалната и културната интеграция в община Сандански. Основният приоритет на проектното предложение, кореспондиращ с настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа. Целта е да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи с увреждания съгласно Националната карта на планираните резидентни грижи, както и да им осигури социално включване и равен достъп в обществото. Услугата в общността цели да предостави на децата и младежите с увреждания и с умствена изостаналост един нов тип подобрена социална инфраструктура, гарантираща правото на потребителите на семейна среда
Дейности: дейност 1 Управление на проекта
дейност 2 СМР
дейност 3 Стоителен надзор
дейност 4 Одит на проекта
дейност 5 Обзавеждане и оборудване
дейност 6 ЦНСТ и Защитено жилище
дейност 7 Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 095 723 BGN
Общ бюджет: 1 007 534 BGN
БФП: 1 007 534 BGN
Общо изплатени средства: 1 007 534 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 007 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 383 503 BGN
2013 0 BGN
2014 624 031 BGN
2015 0 BGN
1 007 534 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 856 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 325 978 BGN
2013 0 BGN
2014 530 427 BGN
2015 0 BGN
856 404 BGN
В т.ч. Национално финансиране 151 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 525 BGN
2013 0 BGN
2014 93 605 BGN
2015 0 BGN
151 130 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз