Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0029-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/028
Наименование: ЦНСТ, УПИ ХV, кв. и ЦНСТ, УПИ ІІ, кв. 798, по плана на гр. Хасково
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 18.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови вид резидентни услуги чрез изграждане на два броя центрове за настаняване от семеен тип в гр. Хасково.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип и дейности за управление и отчет на проекта
дейност 2 Разработване и провеждане на процедура по НВМОП за избор на изпълнители
дейност 3 Визуализация и публичност
дейност 4 Строително-монтажни работи
дейност 5 Дейности по доставка на оборудване (обзавеждане)
дейност 6 Дейности по авторски и строителен надзор по време на строителството
дейност 7 Дейности по инвеститорски контрол по време на строителството
дейност 8 Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 9 Външен одит на проекта
дейност 10 Административно завършване на проекта и архивиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 506 459 BGN
Общ бюджет: 1 478 919 BGN
БФП: 1 412 599 BGN
Общо изплатени средства: 1 412 599 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 412 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 975 416 BGN
2014 437 183 BGN
2015 0 BGN
1 412 599 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 200 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 829 103 BGN
2014 371 605 BGN
2015 0 BGN
1 200 709 BGN
В т.ч. Национално финансиране 211 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 146 312 BGN
2014 65 577 BGN
2015 0 BGN
211 890 BGN
Финансиране от бенефициента 66 321 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз