Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0018-C0001
Номер на проект: A10-13-18
Наименование: Подобряване на административния капацитет за ефективна координация и партньорство между заинтересованите страни на областно и общинско ниво при реализиране на политики за устойчиво развитие на област Русе
Бенефициент: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУСЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 22.02.2012
Дата на приключване: 22.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса за разработване и прилагане на политики в партньорство и координация на всички заинтересовани страни на територията на област Русе
Дейности: Дейност 1. Организиране и управление на проекта
Дейност 2. Проучване на съществуващи национални и международни добри практики, въвеждащи механизми и инструменти за ефективна координа-ция и партньорство при реализиране на политики.
Дейност 3. Проучване и анализ на ефективността на координиране и партньорство при реализиране на политиките за устойчиво развитие в Област Русе
Дейност 4. Разработване на методически указания, правила и организационни процедури за ефективна координация и партньорство между Областна и Общинските администрации на Област Русе
Дейност 5. Информационни и обучителни дейности за повишаване на капацитета на целевите групи за ефективна координация и партньорство при реализиране на политики за устойчиво развитие
Дейност 6. Съпътстващи обучения за стратегическо планиране, изпълнение и мониторинг на политики за устойчиво развитие на областно и общинско ниво
Дейност 7. Подготовка на анализи, изследвания и оценки, необходими за разработването на областната стратегия на Област Русе и общински планове за развитие на общини Борово и Сливо поле 2014–2020
Дейност 8. Организиране и провеждане на „Дни на отворените врати” в областна администрация – Русе и общински администрации Борово и Сливо поле за обсъждане на практики по координация и сътрудничество
Дейност 9. Дейности за информация и публичност
Дейност 10. Отчитане и приключване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 285 655 BGN
Общ бюджет: 261 154 BGN
БФП: 261 154 BGN
Общо изплатени средства: 261 154 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 261 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 131 BGN
2013 125 955 BGN
2014 78 068 BGN
2015 0 BGN
261 154 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 221 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 561 BGN
2013 107 062 BGN
2014 66 358 BGN
2015 0 BGN
221 981 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 570 BGN
2013 18 893 BGN
2014 11 710 BGN
2015 0 BGN
39 173 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Структура и правила за управление на проекта
Индикатор 2 По Дейност 1 - Технически задания по ЗОП
Индикатор 3 По дейност 1 - Процедури по ЗОП
Индикатор 4 По Дейност 1 - Методика за мониторинг и месечно отчитане
Индикатор 5 По Дейност 1 - Графика за мониторинг и месечно отчитане
Индикатор 6 По Дейност 1 - Вътрешни мониторинга на проекта (ежемесечно)
Индикатор 7 По Дейност 1 - Месечни отчета
Индикатор 8 По Дейност 2 - Проучени проекта по ОПАК
Индикатор 9 По дейност 2 - Проучени публикации на чуждестранен опит
Индикатор 10 По Дейност 2 - Проучване за координация на политики и прилагане на информационни системи
Индикатор 11 По Дейност 2 - Проучване за консулт. съвети и механизми в страните от ЕС
Индикатор 12 По Дейност 2 - Мотивирано предложение за прилагане на съществуващи добри практики
Индикатор 13 По Дейност 3 - Анализ за ефективността на координация и сътрудничество
Индикатор 14 По дейност 3 - Оценка на необходимостта за повишаване на капацитета
Индикатор 15 По дейност 4 - Документ с комплект методически указания и правила за ефективна координация и партньорство при изпълнението на политики
Индикатор 16 По Дейност 4 - Документ с комплект организационни процедури за реализация и мониторинг на политиките за устойчиво развитие на Област Русе
Индикатор 17 По Дейност 5 - Семинара за Областна администрация, за Борово и Сливо поле
Индикатор 18 По Дейност 5 - Участници в семинарите от Областна администрация и от общините
Индикатор 19 По Дейност 5 - Обсъдени добри практики
Индикатор 20 По Дейност 5 - Протокол за потребността от повишаване на капацитета
Индикатор 21 По Дейност 5 - Кръгла маса с 30 участника
Индикатор 22 По Дейност 5 - Обучение за анализ на заинте-ресованите страни с 20 обучени
Индикатор 23 По Дейност 6 - Съпътстващи обучения
Индикатор 24 По Дейност 6 - Общо обучени представители на целевите групи
Индикатор 25 По дейност 7 - Проучване за статистически данни
Индикатор 26 По Дейност 7 - Социално икономически анализа за Област Русе
Индикатор 27 По Дейност 7 - SWOT анализа за партньорите
Индикатор 28 По Дейност 7 - Оценка на изпълнявана стратегия
Индикатор 29 По Дейност 7 - Оценки на изпълнявани общински планове
Индикатор 30 По Дейност 8 - Видове дипляни
Индикатор 31 По Дейност 8 - Отпечатани дипляни
Индикатор 32 По Дейност 8 - Методика с анкетна карта
Индикатор 33 По Дейност 8 - Анкетно проучване за Област Русе и общините по проекта
Индикатор 34 По Дейност 8 - Анкетирани посетители
Индикатор 35 По Дейност 8 - Анализ на анкетни резултати
Индикатор 36 По Дейност 8 - Разработена брошура за анализа и изводи от анкетата
Индикатор 37 По Дейност 8 - Отпечатани брошури
Индикатор 38 По Дейност 8 - Обществено обсъждане на практиките за координация и сътрудничество в Областта
Индикатор 39 По Дейност 9 - Репортаж за началото на проекта
Индикатор 40 По дейност 9 - Съобщение за началото на проекта
Индикатор 41 По Дейност 9 - Визуализиращи табели
Индикатор 42 По Дейност 9 - Раздел (категория) към сайта на Областна администрация
Индикатор 43 По Дейност 9 - Прессъобщения и репортажи на всеки 2 месеца
Индикатор 44 По Дейност 9 - Обяви за „отворени врати”
Индикатор 45 По Дейност 9 - Репортажа за огласяване на основните резултати в проекта
Индикатор 46 По Дейност 9 - Филм за придобити умения по прилагане на добри практики на координация и сътрудничество
Индикатор 47 По Дейност 9 - Пресконференция за огласяване на основни резултати в проекта
Индикатор 48 По Дейност 10 - Технически отчет на проекта
Индикатор 49 По Дейност 10 - Финансов отчет на проекта
Индикатор 50 По Дейност 10 - Одиторски доклад за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз