Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0031-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Иновативен съд за пренос на газ под високо налягане: реализация на иновативния потенциал на "ТЕРМОИНВЕСТ" ООД"
Бенефициент: "ТЕРМОИНВЕСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.01.2012
Начална дата: 07.02.2012
Дата на приключване: 07.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да утвърди конкурентните позиции на Термоинвест ООД на българския и европейски пазар чрез реализация на иновативния потенциал на предприятието
Дейности: 1. Предварителни дейности
1-1. Съставяне на екип по проекта и разпределяне на задълженията
2. Провеждане на тръжна процедура за доставка на оборудване
2-1. Разработване на тръжната документация по проекта
2-2. Провеждане на тръжна процедура
2-3. Сключване на договори с избраните доставчици
3. Доставка на оборудване: оборудване част 1
3-1. Доставка на машини
3-2. Монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация
3-3. Обучение на служителите за работа с новите машини
4. Доставка на оборудване: оборудване част 2
4-1. Доставка на машини
4-2. Монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация
4-3. Обучение на служителите за работа с новите машини
5. Доставка на оборудване: оборудване част 3
5-1. Доставка на машини
5-2. Монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация
5-3. Обучение на служителите за работа с новите машини
6. Информационни дейности
6-1. Разработване на тръжна (процедурна) документация
6-2. Избор на доставчик
6-3. Изработване и поставяне на визуализационни стикери върху новозакупеното оборудване
6-4. Изработване и поставяне на 1 визуализационна табела пред производствената база на предприятието
7. Одит
7-1. Сключване на договор с одитор
7-2. Провеждане на одит и изготвяне на одиторски доклад
8. Отчитане
8-1. Изготвяне и предаване на междинен финансов и технически отчет
8-2. Изготвяне и предаване на краен финансов и технически отчет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Одитори ВГ" ООД
„Байер-БГ” ЕООД
"УНИАРТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 277 924 BGN
Общ бюджет: 1 808 293 BGN
БФП: 1 264 246 BGN
Общо изплатени средства: 1 264 246 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 264 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 478 450 BGN
2014 785 796 BGN
2015 0 BGN
1 264 246 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 074 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 406 682 BGN
2014 667 927 BGN
2015 0 BGN
1 074 609 BGN
В т.ч. Национално финансиране 189 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 768 BGN
2014 117 869 BGN
2015 0 BGN
189 637 BGN
Финансиране от бенефициента 550 411 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 2 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 3 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 7 Съставяне на екип по проекта
Индикатор 8 Подготвени тръжни досиета (Дейност II. Провеждане на тръжна процедура за доставка на оборудване)
Индикатор 9 : Публикувана обява (Дейност II. Провеждане на тръжна процедура за доставка на оборудване)
Индикатор 10 Получени оферти (Дейност II. Провеждане на тръжна процедура за доставка на оборудване)
Индикатор 11 Сключени договори (Дейност II. Провеждане на тръжна процедура за доставка на оборудване)
Индикатор 12 Подписани приемно-предавателни протоколи (Дейност III. Доставка на оборудване)
Индикатор 13 Обучени служители (Дейност III. Доставка на оборудване)
Индикатор 14 сключени договори / фактури (Дейност V. Информационни дейности)
Индикатор 15 поставени табели (Дейност V. Информационни дейности)
Индикатор 16 поставени стикери (Дейност V. Информационни дейности)
Индикатор 17 приемопредавателни протоколи (Дейност V. Информационни дейности)
Индикатор 18 доклад от одитор (Дейност VI. Одит)
Индикатор 19 подадени отчети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз