Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0038-C0001
Номер на проект: A10-13-38
Наименование: „Партньори за по-добра местна и регионална политика“
Бенефициент: Областна администрация на Софийска област
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 20.02.2012
Дата на приключване: 20.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Да подпомогне подготовката на административните структури на областно и общинско ниво за качествено разработване и изпълнение на стратегическите документи, отчитайки интересите на местните общности. Да подобри процеса за изработване и координиране на политики и действия от страна на заинтересованите страни в диалог и партньорството.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта За организацията и управлението на дейностите, предвидени в настоящото проектно предложение ще бъде формиран екип от специалисти с ясно дефинирани права и отговорности, които дават възможност за цялостно наблюдение на дейностите по проекта и осъществяване на права и обратна информационна връзка. В началото на изпълнението на проекта ще бъдат уточнени функциите, задълженията и отговорности им; работната програма; методите за контрол, мониторинг и отчитане на дейностите, предвидени в проекта; комуникационните канали и процедури за документооборот, с цел постигане на прозрачност на проектните дейности; система за вътрешен финансов контрол, насочена към постигане на висока степен на отчетност и проследимост на изразходваните за изпълнението на проекта финансови средства. На работни срещи на екипа текущо ще бъдат дискутирани проблеми, свързани с напредъка на проекта, евентуалните пречки пред изпълнението му, както и мерките за преодоляването им. Периодично ще бъдат извършвани насрещни проверки за целесъобразното изразходване на финансовите ресурси. Настоящата дейност ще се извършва по време на целия проект. Изпълнението й ще бъде определящо за успешното реализиране на проекта в срок, и отчитане и постигане на заложените цели.
Дейност 2: Изготвяне на документация и провеждане на тръжни процедури по НВМОП и ЗОП Дейността е свързана с изготвяне на документация за процедури за определяне на изпълнител на малки обществени поръчки, съгласно изискванията на ЗОП. Предвижда се провеждане на следните процедури за избор на изпълнители: 1. Избор на изпълнител за извършване на проучвания и анализи, по реда на ЗОП; 2. Избор на изпълнител за извършване на междинна оценка на Общинси план за развитие /ОПР/ – по реда на чл.2, ал. 2 от НВМОП; 3. Избор на изпълнител за провеждане на обучения в областта на стратегическото планиране – по реда на чл.2, ал. 2 от НВМОП; 4. Избор на изпълнител за провеждане на онлайн дискусионен форум чрез пряко възлагане по НВМОП; 5. Избор на изпълнител за извършване на одит на проекта чрез пряко възлагане по НВМОП; 6. Избор на изпълнител за реализиране на мерките за публичност и информация чрез събиране на не по-малко от 3 оферти по реда на чл.2, ал.2 от НВМОП. Процедурите ще бъдат проведени съгласно ЗОП и НВМОП, които предвиждат провеждане на открит конкурс в случаите, когато обществената поръчка има стойност, определена в чл.1, ал.2, като при условията на чл.2 и чл.2а от Наредбата (възлагане на поръчки под праговете по чл.2, ал.1, е допустимо Възложителите да не провеждат процедура за възлагане на малка обществена поръчка, ако съберат не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение). В зависимост от стойността на поръчката за всеки конкретен случай, ЗОП и НВМОП изискват подготовка на документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, която обхваща следните елементи: І. При провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС, по смисъла на ЗОП, и съгласно изискванията на чл. 5 от НВМОП: 1. Изготвяне на Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка; 2. Изготвяне на обявление за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка; 3. Изготвяне на Документация за участие със задължителното съдържание по чл. 8 от НВМОП. ІІ. При възлагане на обществена поръчка по реда на чл.2, ал.2 от НВМОП: 1. Изготвяне на Проект на Заповед на Възложителя, съобразно минималното съдържание по чл.2а от НВМОП. 2. Изготвяне на Проект на Покана до участниците, която следва да съдържа най-малко информация относно: Изготвяне на Проект на ценова оферта и указания за попълването й; Изготвяне на Проект на технически спецификации. Изготвянето на необходимата документация по ЗОП и по НВМОП ще обхваща следните действия на екипа: 1. Запознаване на екипа с непосредствените задачи по изпълнение на обществената поръчка; обсъждане на проект и оформяне на встъпителен доклад с график на изпълнението на договора, включващ всички задължения и прогнозния период на всяко от тях; 2. Проучване на приложимите нормативни изисквания, изготвяне на актуална нормативна извадка за всеки конкретен случай; 3. Разпределение на задачите и координация на експертите по отделните елементи от задачата; 4. Работа по изготвяне на всички елементи на документацията за участие в процедурите – предмет на поръчката, по см. на ЗОП и по НВМОП. 5. Организация и провеждане на междинни срещи за отчитане изпълнението на отделните под-задачи на екипа и за координация на експертите; 6. Оформяне на проект на необходимата документация и обсъждане на възможностите за допълнения и редакция; 7. Оформяне на окончателна редакция на изготвената документация; 8. Изготвяне на указания за правилното използване, попълване и прилагане; 9. Оформяне на окончателен доклад по изпълнение на възложената задача; 10. Предаване на Възложителя на извършената работа в изпълнение на задачата. Дейността ще стартира през втория месец от началото на проекта и ще бъде изпълнена от външен изпълнител, след проведена процедура по реда на НВМОП. Организирането и провеждането на тръжните процедури ще бъдат проведени от Екипа на проекта.
Дейност 3: Провеждане на проучвания и анализи 3.1. Актуализиране на социално-икономическия профил на Софийска област и на партньорските общини: • Общ профил на района; • Състояние на регионалната икономика; • Социална сфера; • Инфраструктурно развитие; • Екологично състояние. 3.2. Актуализиране на SWOT анализите. 3.3. Анализ на необходимите ресурси. Ще бъде направена експертна оценка от гледна точка предимно на необходимите финансови ресурси. Финансовите средства следва да бъдат оценени в следните направления: • национално публично финансиране (републикански бюджет, бюджети на общините, публични фондове); • средства от фондовете на Европейския съюз; • международни финансови институции; • средства на физически и юридически лица; • други източници. 3.4. Разработване на система от индикатори и действия за наблюдение и оценка. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител след проведена процедура по реда на ЗОП.
Дейност 4: Междинна оценка на общинските планове за развитие на партньорските общини Оценка на изпълнението на ОПР на общините партньори: Оценката ще обхване периода 2005-2010 г. и всички стратегически, специфични и оперативни цели на ОПР. Тази оценка е в средата на плановия период и ще се стреми да обобщава и допълва резултатите от възможни предхождащи и текущи мониторингови доклади. В обхвата на междинната оценка на ОПР влизат оценка на изпълнението, релевантност на плановете и капацитет за координация. Обхватът на междинната оценка на ОПР се определя от чл. 33. ал 2 на ЗРР, според който междинната оценка включва: 1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки за актуализация на ОПР; Оценка на координирането Оценката на изпълнението на ОПР е естествено свързана с процеса на координация на областно ниво: • стратегическият процес и изпълнението на плановете; • съответствие с плановите документи на района от ниво 2 и 3; • съотносимост с общинските планове за развитие на общините на територията на областта; • координираност на секторните политики на територията на областта (напр. транспорт, социални услуги, здравни услуги и пр.); • координираност на проектите, които надхвърлят границите на отделната община (напр. пътни проекти); • партньорството между общините и другите партньори в развитието и т.н. В този смисъл междинната оценка на ОПР ще обхване и функционирането, и капацитета за координиране, и наблюдение не само на общините, но и на самата областна администрация и областния съвет за развитие. Оценка на стратегията За да отговори на нуждите на актуализацията, междинната оценка на ОПР ще направи преглед на съгласуваността и релевантността на ОПР, на промяната в ситуацията и на актуалните потребности на развитието, като се произнесе еднозначно относно валидността на целите или необходимостта за тяхната промяна, а оттам – и относно цялостно преориентиране на стратегията. Това е свързано и с оценка на политика или политики, провеждани на територията на областта, поради което е фокусирано върху точно определени теми, напр. релевантност и консистентност на стратегията, принос към Лисабонските цели, ориентираност към Стратегия «Европа 2020», както и хоризонтални теми и приоритети като равни възможности, устойчиво развитие, енергийна ефективност и други. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител след проведена процедура по реда на НВМОП
Дейност 5: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от областните и общинските администрации 5.1. Анализ на прилаганите към момента правила и механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на областно и общинско ниво: Анализът следва да бъде ориентиран в две посоки:  Анализ на правилата и механизмите за вътрешен мониторинг и контрол от страна на публичните власти  Анализ на правилата и механизмите за „външен мониторинг и контрол от структурите на гражданското общество Изпълнителят следва да анализира източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информацията, приетите индикатори за наблюдение, органите за наблюдение, организацията и методите им на работа, системата за докладване и осигуряването на информация и публичност. 5.2. Разработване на методика за мониторинг и контрол:  За представители на публичните администрации  За представители на структурите на гражданското общество Методиката следва да се базира на извършените в предходната дейност анализи и да надграждат съществуващите и въвеждат нови правила съответно за вътрешен и външен мониторинг и контрол. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител след проведена процедура по реда на НВМОП
Дейност 6: Обучения по стратегическо планиране Дейността предвижда организирането и провеждането на 2 специализирани семинара: 6.1 Семинар: Разработване на стратегии и формиране на политики, посветен на принципите на „Доброто управление”, разработването на стратегии и политики, провеждане на обществени консултации, оценка и анализ на въздействието на публичните политики. Участници: 25-30 представители на партньорите- ръководители и експерти от областната и общински администрации; представители на структури на гражданското общество; Продължителност: 2 дни, 16 часа. В бюджета на проекта ще бъдат предвидени всички необходими разходи за разработване на учебна програма, за възнаграждения на лекторите, за подготовка на работни материали, за осигуряване на зала и необходимата техника, за осигуряване на транспорт за участниците /разстояние до 100 км./ ,за нощувка за участниците, храна и кафе паузи. 6.2 Семинар: Междуинституционално сътрудничество и координация, посветен на координация между държавната власт и местните власти и координация на териториално ниво, взаимодействие между държавните институции, местните власти, гражданското общество и бизнеса, възможностите за оптимизиране на съществуващите практики на междуинституционално сътрудничество. Участници: 25-30 представители на партньорите; ръководни кадри от Областната и общинските администрации, които изпълняват координационни функции при формирането и изпълнението на политики на областно ниво. Продължителност: 2 дни, 16 часа. В бюджета на проекта ще бъдат предвидени всички необходими разходи за разработване на учебна програма, за възнаграждения на лекторите, за подготовка на работни материали, за осигуряване на зала и необходимата техника, за осигуряване на транспорт за участниците /разстояние до 100 км./ ,за нощувка за участниците, храна и кафе паузи. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител след проведена процедура по реда на НВМОП
Дейност 7: Организиране и провеждане на онлайн дискусионни форум Дейността предвижда разработването и администрирането на онлайн дискусионен форум (електронен портал) за общините и областната администрация на Софийска Област. Ще се разработи графичната концепция , изцяло съобразена с функционалността и подредбата на съдържанието Цялостния дизайн ще бъде разработен с цел лесен достъп до съдържанието на форума и навигация на потребителите му. Системата за управление на съдържанието ще бъде изградена за лесно обновяване на информацията и добавяне на нови функционалности. 1. Изграждане на система за управление на съдържанието: - Проектиране и изграждане на база данни - Изграждане на потребителски интерфейс за администратори 2. Изграждане на потребителски интерфейс за посетители, регистрация на сайта и запазване на клиентските данни в базата; - Изграждане на структурата: - Инсталиране на софтуер с отворен код (Open Source) - Конфигуриране на системата за управление на съдържанието и проектиране на основните модули - Проектиране на допълнителни модули за реализиране на функционалностите на онлайн дискусионен форум - Създаване на страници и подстраници - Попълване на информационната структура - Настройки; 3. Дизайн на сайта: - Скициране на 2 варианта за дизайн и до 3 ревизии на всеки - вариант в зависимост от изискванията на Екипа, след което се избира финална версия - Дизайнът включва форма, цветова схема на сайта и елементите му, избор на шрифт, банер - Инкорпориране на дизайна със системата за управление на съдържанието. 4. Тестване, отстраняване на неточности и обучение за работа със сайта; 5. Хостинг – стандартен пакет 6. Базова оптимизация - On-page оптимизация - Оптимизация на оформлението и заглавията на страниците и пакетите от сайта, кода, meta-таговете и вътрешните връзки. - Поставяне на уникални alt и title описания в картинките на сайта. - Off-page - регистрация в каталози и търсачки - Регистрация на сайта в най-големите български и чуждестранни каталози и търсачки (до 150 регистрации). - Създаване на Google Analytics account – за детайлна статистика на посещенията на сайта. Полезен инструмент за определяне на взаимодействието на потребителите с информацията на страницата. - Създаване на Google Webmaster Tools account – настройки за правилното индексиране на сайта от най-голямата търсеща машина Google. - Създаване на xml карта на сайта, описваща всички линкове на страницата и подаването й в уебмастър инструментите на Google, Yahoo и Bing - Изграждане на Facebook страница и обучение на двама служители за работа с нея.
Дейност 8: Информация и публичност Дейност 8.1.1. Организация и провеждане на пресконференция за откриване на проекта: • Продължителност – 2 часа • Брой участници – до 50 • Кетъринг – 1 кафе – пауза (чай, вода, кафе, сок, дребни сладки и соленки) • Разпечатване на материали за участниците – до 10 стр. 8.1.2. Организация и провеждане на заключителна конференция на проекта: • Продължителност – 1 ден • Брой участници – до 100 • Кетъринг – 1 кафе – пауза (чай, вода, кафе, сок, дребни сладки и соленки), 1 обяд • Разпечатване на материали за участниците – до 10 стр. Дейност 8.2: Подготовка и изработване на информационни и рекламни материали: • Банери-2 бр. • дипляни/листовки – тираж 1000 бр. • постери – 150 бр. • информационна табела – 1 бр. • стикери – 200 бр. • бележници –500 бр. • баджове – 200 бр. • химикалки –500 бр. • папки –200 бр. • USB флаш памет (2GB) – 100 бр. Дейност 8.3: Публикации в медии: Подготовка и публикуване на съобщения и материали, отразяващи дейностите и резултатите на проекта: 10 публикации в специализирани и национални печатни издания; национални радио и телевизионни програми; Всички дейности по презентиране на проекта ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекти, финансирани от ЕС.
Дейност 9: Одит • Проверка за установяване на съответствие между отчитаните от бенефициента разходи по дейности, с реда и правилата за отчитане на разходите, определени от Управляващия орган; • Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и посочените в счетоводните записи и първични счетоводни документи; • Проверка за законосъобразност на изпълнените дейностите, предвидени в проектното предложение и отчитане на разходите по тях; • Проверка за съответствие между записаните в разходо-оправдателните документи стойности и дейностите от одобрения проект; • Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове; • Проверка за проследяване адекватността на одитната пътека, осигурявана от бенефициента, както и съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията. • Веднага след подписване на договора за безвъзмездна помощ, Областна администрация на Софийска област, ще пристъпи към изпълнение на следните стъпки: • Да проведе тръжна процедура за избор на лицензиран одитор/одиторско предприятие, който да бъде действащ по време на цялата продължителност на проекта включително да извърши проверка на окончателния финансов доклад по проекта; • Да запознае подробно одитора/одиторското предприятие с договора за безвъзмездна помощ, неговите приложения и всички изисквания на Договарящия орган; • Да съгласува с одитора/одиторското предприятие счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта; • Да уточни всички изисквания за реквизити необходими за попълване на първичните счетоводни документи; • Доклад за одит по проекта, изготвен от лицензиран одитор, посочен в договора, се прилага към окончателното искане за плащане и към исканията за междинно плащане. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител след проведена процедура по реда на НВМОП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 395 393 BGN
Общ бюджет: 323 642 BGN
БФП: 323 642 BGN
Общо изплатени средства: 323 642 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 323 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 107 779 BGN
2013 151 917 BGN
2014 63 947 BGN
2015 0 BGN
323 642 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 275 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 91 612 BGN
2013 129 129 BGN
2014 54 355 BGN
2015 0 BGN
275 096 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 167 BGN
2013 22 788 BGN
2014 9 592 BGN
2015 0 BGN
48 546 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой сключени договори
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой подготвени и проведени тръжни процедури
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой подготовени технически и финансови доклади и искания за плащане
Индикатор 4 По Дейност 2 - Брой тръжни документи
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой тръжни процедури проведени по проекта
Индикатор 6 По дейност 2 - Брой сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 7 По Дейност 3 - Брой разработени анализи по проекта
Индикатор 8 По Дейност 3 - Брой проведени проучвания, изследвания, оценки
Индикатор 9 По дейност 4 - Брой разработени анализи
Индикатор 10 По Дейност 4 - Брой проведени проучвания, изследвания, оценки
Индикатор 11 По Дейност 4 - Брой създадени и приети механизми за оптимизиране на конкретни политики
Индикатор 12 По Дейност 5 - Нормативни актове, приети след консултации със заинтересованите страни
Индикатор 13 По дейност 6 - Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 14 По Дейност 6 - Брой обучени служители по проекта
Индикатор 15 По Дейност 7 - Брой създадени ефективни механизми за интер- и интраинституционална координация
Индикатор 16 По дейност 7 - Брой проведени допитвания, обществени обсъждания, граждански панели
Индикатор 17 По Дейност 8 - Брой проведени конференции
Индикатор 18 По Дейност 8 - Брой от отпечатани информационни материали
Индикатор 19 По Дейност 8 - Брой публикувани статии
Индикатор 20 По Дейност 9 - Брой одитни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз