Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0026-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-26-60
Наименование: "Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански"
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 03.02.2012
Начална дата: 17.02.2012
Дата на приключване: 31.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта: Настоящият проект предвижда подготовката и реализацията на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ – Сандански с капацитет 36 000 еквивалентни жители, която да обслужва територията на административния център град Сандански и прилежащите към него села Поленица и Лиляново, както и рехабилитация и ново изграждане на канализационна инфраструктура с обща дължина 36 км. и на водоснабдителна инфраструктура с обща дължина 33 км.. Ще бъдат изградени и два нови дъждопреливника. В резултат на това техническите загуби на вода във водоснабдителната мрежа на проекта от 40% ще бъдат сведени до 20%., ще бъде завършена на 100% канализационната система на град Сандански и ще бъде намалена инфилтрацията от 45% на 35%. Ще бъде ограничено и вливането на условно чисти води – най-вече от водните обекти в градския парк на Саднански. Ще бъде осигурено цялостното събиране на отпадните води за град Сандански и прилежащите села Поленица и Лиляново, тяхното отвеждане до ПСОВ и последващото им п
Дейности: Проучване на отпадните води Проучване на възможните места на вливане на условно чисти води и проникване на инфилтрат в канализационната система на град Сандански
Изработване на подробен устройствен план за площадката (придружени с парцеларни планове) за външните връзки към площадката на ПСОВ - Сандански (ВиК - включително довеждащ колектор, ел. и обслужващи пътища) и за линейната мрежа, където е необходимо
зготявне на доклада за изпълнение на първия етап.
Изготвяне на идейни проекти за линейна ВиК инфраструктура
Изготвяне на анализ разходи-ползи за линейна ВиК мрежа и актуализиране на анализ ползи - разходи за ПСОВ - обобщен АРП
Разработване на ПИП за ПСОВ-Сандански и линейна ВиК мрежа на град Сандански - открит конкурс по НВМОП
Изготвяне на идеен проект за ПСОВ
Одит на проекта за първия етап на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 535 151 BGN
Общ бюджет: 564 179 BGN
БФП: 564 179 BGN
Общо изплатени средства: 564 182 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 564 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 186 192 BGN
2014 0 BGN
2015 377 990 BGN
564 182 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 451 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 148 954 BGN
2014 0 BGN
2015 302 392 BGN
451 345 BGN
В т.ч. Национално финансиране 112 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 238 BGN
2014 0 BGN
2015 75 598 BGN
112 836 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване.'


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз