Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0027-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-27-61
Наименование: "Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територята на район "Овча купел" за м. "Овча купел-стара част" и кв. "Горна Баня"
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 08.02.2012
Начална дата: 17.02.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1. Подобряване на качеството на околната среда на територията на район „Овча купел”, в резултат на разширяването и подобряването на качеството на канализационната и водопроводната мрежи; 2. Повишаване качеството на живот на жителите и гостите на кв. „Овча купел-стара част”, кв. „Горна баня” и кв. „в. з. Горна баня” и косвено на живеещите по поречието на река Владайска и намаляване на дисбаланса между инвеститорския интерес и съществуващата инфраструктура; 3. Прекратяване изливането на отпадни води в сухи дерета, канавки и по улиците в съответствие с изпълнението на програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадни води от населени места; 4. Постигане на траен положителен екологичен ефект и предотвратяване риска за здравето на жителите; 5. Подобряване на качеството на повърхностните и подземните води, както и на околната среда, чрез изграждане на канализационна мрежа и съвременни средства за третиране на отпадъците; 6. Намаляване на разходите на потребителите
Дейности: Изготвяне на Идеен проект и Работен проект за ВиК мрежи - Горна Баня
Публичност
Изготвяне на Доклад за изпълнение на І етап
Външна консултантска помощ
Изготвяне на Идеен проект и Работен проект за ВиК мрежи - в.з. Горна Баня
Изготвяне на документи за преценка на необходимостта от ОВОС / изготвяне на ОВОС ако е необходимо
Извършване на Одит
Изготвяне на ПИП за ВиК мрежи
Изготвяне на комплексни доклади за съответствие
Изготвяне на анализ разходи-ползи или финансов анализ
Изготвяне на Идеен проект и Работен проект за ВиК мрежи - Овча Купел
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 547 354 BGN
Общ бюджет: 774 854 BGN
БФП: 774 854 BGN
Общо изплатени средства: 576 563 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 774 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 231 848 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 344 715 BGN
576 563 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 619 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 185 479 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 275 772 BGN
461 250 BGN
В т.ч. Национално финансиране 154 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 370 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 68 943 BGN
115 313 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване;.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз