Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0017-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-17-36
Наименование: "Проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово"
Бенефициент: Община Елхово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 03.02.2012
Начална дата: 17.02.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
Описание
Описание на проекта: Изграждане на ПСОВ, довеждащ колектор, главен колектор, нов канализационен колектор и СКО, КПС, напорен канализационен колектор от новата КПС до съществуващия канализационен колектор, нов съпътстващ водопровод и СВО, рехабилитация на второстепенна канализационна и водопроводна мрежа, изграждане на ВиК мрежа в индустриална зона.
Дейности: 1. Сформиране на звено за изпълнение на проекта Сформирането на Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) ще се извърши по реда, описан в т. 6.4. от Поканата за кандидатстване като се приложи вариант (начин) №3.Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) ще бъде подпомагано от външен екип който ще оказващ Техническа помощ на ЗИП за изпълнение на дейностите по проекта, определен по реда на ЗОП.
7.Дейности по визуализация и публичност за първи етап на проекта като минимум ще се организира 1 брой пресконференция във връзка със стартиране на проекта.
4. Подготовка на анализ разходи-ползи (АРП) АРП ще се изработи в съответствие с изискванията на насоките на ЕК за изготвяне на АРП
8. Одит за първи етап на проекта
5. Подготовка и одобрение на подробни устройствени планове (ПУП) Подготовката на ПУП ще се извърши на база разпоредбите на Раздел III от Глава шеста на ЗУТ, както и Наредба 8 от 14 юни 2001 г.
6. Подготовка, съгласуване и одобрение на инвестиционни проекти Идеен проект за ПСОВ и работни проекти за линейната инфраструктура.
2. Провеждане на тръжни процедури Подготовка на документации за възлагане на дейностите по проекта
3.Подготовка и одобрение на прединвестиционно проучване изясняване на инвестиционното строително намерение, проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване соъбразно предвижданията на устройствените планове,инженерни проучвания, технологични проучвания, технико-икономическа обосновка и експлоатационни разходи по окрупнени показатели, включително избор на подходящ вариант, Подготовка на План за управление на утайките,
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 093 346 BGN
Общ бюджет: 420 990 BGN
БФП: 420 990 BGN
Общо изплатени средства: 464 668 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 420 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 123 262 BGN
2013 213 741 BGN
2014 0 BGN
2015 127 665 BGN
464 668 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 338 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 98 609 BGN
2013 170 993 BGN
2014 0 BGN
2015 102 132 BGN
371 734 BGN
В т.ч. Национално финансиране 82 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 652 BGN
2013 42 748 BGN
2014 0 BGN
2015 25 533 BGN
92 934 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване/


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз