Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.5.01-0012-C0001
Номер на проект: 10-25-12
Наименование: УЧИМ ДОКАТО РАБОТИМ
Бенефициент: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2011
Начална дата: 17.02.2012
Дата на приключване: 17.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на капацитета на администрацията на община Две могили чрез използване на опит и добри практики от други държави членки на ЕС (в случая Италия) в областта на човешките ресурси в държавната администрация.
Дейности: Дейност 1 - Организация по изпълнение, управление и отчетност на проекта;
Дейност 2 - Изходна оценка на състоянието човешките ресурси в общинската администрация – Две могили
Дейност 3 - Учебно посещение в Агенцията по труда Лигурия – Италия
Дейност 4 - Трансфер на добрите практики наблюдавани при партньора.
Дейност 5 - Кръгла маса – диспут с потенциални кандидати от уязвимите групи за работа в общинската администрация
Дейност 6 - Създаване на виртуален център за взаимопомощ - разработване на концепция и примерен модел за създаване на Европейска мрежа на служителите в местните власти
Дейност 7 - Международна конференция „Експерти online”
Дейност 8 - Дейности за информация и публичност
Дейност 9 - Окончателен отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 182 BGN
Общ бюджет: 147 358 BGN
БФП: 147 358 BGN
Общо изплатени средства: 147 358 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 236 BGN
2013 70 077 BGN
2014 39 045 BGN
2015 0 BGN
147 358 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 501 BGN
2013 59 565 BGN
2014 33 188 BGN
2015 0 BGN
125 254 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 735 BGN
2013 10 511 BGN
2014 5 857 BGN
2015 0 BGN
22 104 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1 - Налични готови документи и формуляри;
Индикатор 2 Дейност 1 - Протокол, месечен отчет
Индикатор 3 Дейност2 - Брой анализи
Индикатор 4 Дейност 2 - Извършен анализ
Индикатор 5 Дейност 3 - Брой служители, осъществили пътуване до Италия с цел проучване на добри практики
Индикатор 6 Дейност 3 - Брой проучени добри практики
Индикатор 7 Дейност 3 - Брой обучени служители (повишили знанията и уменията си)
Индикатор 8 Дейност 3 - Брой обучени жени
Индикатор 9 Дейност 4 - Брой адаптирани и приложени добри практики наблюдавани при партньора;
Индикатор 10 Дейност 4 - Брой изготвени документи по реализацията им;
Индикатор 11 Дейност 5 - Брой участници в кръглата маса
Индикатор 12 Дейност 6 - Брой експерти в мрежата
Индикатор 13 Дейност 6 - Брой местви власти в мрежата
Индикатор 14 Дейност 6 - Брой дискусии
Индикатор 15 Дейност 7 - брой организирани и проведени конференции,
Индикатор 16 Дейност 7 - брой участници
Индикатор 17 Дейност 7 - брой включени в мрежата
Индикатор 18 Дейност 8 - - бр. Проведени пресконференции – най-малко 2(начална и заключителна)
Индикатор 19 Дейност 8 - брой изпратени прес-съобщения до медиите – най-малко 9
Индикатор 20 Дейност 8 - Брой публикации в медиите;
Индикатор 21 Дейност 8 - брой отпечатани и разпространени информационни брошури – най-малоко 20 000 (2 тиража по 10 000);
Индикатор 22 Дейност 8 - брой табели за проекта;
Индикатор 23 Дейност 9 - Един брой извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз