Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.06-0020-C0001
Номер на проект: A11-31-20
Наименование: "Подобряване на административното обслужване на митническата администрация чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство"
Бенефициент: АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2011
Начална дата: 17.02.2012
Дата на приключване: 17.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и повишаване на тяхното доверие към митническите органи, чрез надграждане на БИМИС, усъвършенстване на информационните системи, въвеждане принципите на електронно управление и подобряване организацията на работните процеси.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Надграждане на БИМИС чрез добавяне на нов модул - Автоматизирана информационна система за мониторинг върху административното производство и проследяване на съдебното обжалване
Дейност 3 Надграждане на БИМИС чрез добавяне на нов модул - Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане – тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност, с цел оптимизиране на
Дейност 4 Надграждане на БИМИС чрез добавяне на нов модул "Последващ контрол"
Дейност 5 Дейности за информация и публичност
Дейност 6 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 919 075 BGN
Общ бюджет: 2 244 208 BGN
БФП: 2 244 208 BGN
Общо изплатени средства: 2 244 208 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 244 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 580 000 BGN
2013 856 416 BGN
2014 1 025 732 BGN
2015 - 217 940 BGN
2 244 208 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 907 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 493 000 BGN
2013 727 953 BGN
2014 871 872 BGN
2015 - 185 249 BGN
1 907 577 BGN
В т.ч. Национално финансиране 336 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 87 000 BGN
2013 128 462 BGN
2014 153 860 BGN
2015 - 32 691 BGN
336 631 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Одобрени в срок и без съществени забележки от договарящия орган доклади
Индикатор 2 По Дейност 1 - Изпълнени в срок проектни дейности
Индикатор 3 По Дейност 2 - Брой създадени автоматизирана информационна система за непрекъснат мониторинг върху административното производство
Индикатор 4 По Дейност 2 - Брой разработен, сертифициран и внедрен модул на БИМИС
Индикатор 5 По Дейност 2 - Бр. проведени съпътстващи обучения за работа с разработения модул за всички заинтересовани служители
Индикатор 6 По Дейност 2 - Бр. обучени служители за работа с модула, в. т.ч. % жени
Индикатор 7 По Дейност 3 - Брой разработени, сертифициран и внедрен модул на БИМИС
Индикатор 8 По Дейност 3 - Качество на разработения модул
Индикатор 9 По Дейност 3 - Реализирана свързаност между системите
Индикатор 10 По Дейност 3 - Бр. проведени съпътстващи обучения за работа с разработения модул за всички заинтересовани служители
Индикатор 11 По Дейност 3 - Бр. обучени служители за работа с модула, в. т.ч. % жени
Индикатор 12 По Дейност 4 - Брой разработени, сертифициран и внедрен модул на БИМИС
Индикатор 13 По Дейност 4 - Качество на разработения модул
Индикатор 14 По Дейност 4 - Бр. обучени служители за работа с модула, в. т.ч. % жени
Индикатор 15 По Дейност 4 - Проведено обучение
Индикатор 16 По Дейност 5 - Брой информационни табели
Индикатор 17 По Дейност 5 - Брой брошури и информационни листовки
Индикатор 18 По Дейност 5 - Брой Конференции
Индикатор 19 По Дейност 5 - Качество на изготвените материали
Индикатор 20 По Дейност 6 - Извършен одит по време на основните дейности по проекта за правилното изразходване на финансовите средства по проекта
Индикатор 21 По Дейност 6 - Извършен цялостен одит след приключване на проекта
Индикатор 22 По Дейност 6 - Изготвен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз