Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.06-0011-C0001
Номер на проект: A11-31-11
Наименование: Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз
Бенефициент: АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2011
Начална дата: 17.02.2012
Дата на приключване: 17.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване на административното обслужване като част от въвеждането на електронното управление и предоставяне на електронни услуги от Агенция “Митници”.
Дейности: Дейност 1 Изготвяне на специфичните изисквания за резервираност и непрекъсваемост на ИТ системите в Агенция „Митници”
Дейност 2 Усъвършенстване, интегриране и разширяване на услугите, предлагани от е-портала на Агенция „Митници”
Дейност 3 Изграждане на автоматизирана информационна система за деловодство и административна дейност АИДА
Дейност 4 Техническа помощ и контрол върху качеството на изпълнение на проект „Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз”
Дейност 5 Дейности за информация и публичност
Дейност 6 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 895 407 BGN
Общ бюджет: 2 704 174 BGN
БФП: 2 704 174 BGN
Общо изплатени средства: 2 703 468 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 704 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 575 000 BGN
2013 489 859 BGN
2014 1 627 495 BGN
2015 11 114 BGN
2 703 468 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 298 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 488 750 BGN
2013 416 380 BGN
2014 1 383 371 BGN
2015 9 447 BGN
2 297 948 BGN
В т.ч. Национално финансиране 405 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 86 250 BGN
2013 73 479 BGN
2014 244 124 BGN
2015 1 667 BGN
405 520 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Описание на зависимостта на нормалната работа на Агенция „Митници” от различните бизнес процесите и колко е времето, за което всеки от тях може да не работи и в същото време да се отговори на изискванията на ГД TAXUD
Индикатор 2 По Дейност 1 - Изготвен анализ и оценка на потенциалните заплахи, които могат да причинят неблагоприятни въздействия върху работните процеси на Агенция Митници, както и свързаните с това рискове.
Индикатор 3 По Дейност 1 - Изготвен анализ и оценка на въздействието върху цялостната дейност на Агенция Митници при настъпване на аварии или бедствия
Индикатор 4 По Дейност 1 - Изготвен доклад, дефиниращ критичните работни процеси в дейността на агенцията, съдържащ дефинирани времена за възстановяване, включително и на съответните данни и информация.
Индикатор 5 По Дейност 1 - Изготвен анализ и оценка на текущите способности на Агенция „Митници” за възстановяване на бизнес процесите от бедствия и аварии, при използване на наличните ИТ ресурси, организация, административен капацитет, идентифициращ критичните ИТ с
Индикатор 6 По Дейност 1 - Изготвени политика и стратегия за възстановяване при бедствия и аварии. Документ с дефинирани основна функционална и технологична рамка за изграждането на ИТ центъра, включително и съгласно ISO 24762:2008 и ISO 27002:2005.
Индикатор 7 По дейност 1 - Изготвени общи и специфични изисквания към изпълнението на дейностите по изграждане на ИТ резервиращ център за възстановяване при бедствия и аварии
Индикатор 8 По Дейност 1 - Изготвено техническо задание за възлагане на обществена поръчка за изграждане на резервиращ ИТ център за възстановяване на Агенция „Митници„ при бедствия и аварии. Разработена методология за оценка на технологични проекти и предложения, съг
Индикатор 9 По Дейност 1 - Изготвена методология за оценка на технологични проекти и предложения, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.
Индикатор 10 По Дейност 2 - Работеща, внедрена и тествана система поддържаща е-портала на Агенция „Митници”.
Индикатор 11 По Дейност 2 - Обучени потребители и администратори за работа със системата.
Индикатор 12 По Дейност 3 - Утвърдени вътрешно административни правила и процедури относно документооборота на Агенция „Митници”
Индикатор 13 По Дейност 3 - Работеща, тествана и внедрена централизирана автоматизирана информационна система за документооборот, обхващаща всички структури на Агенция „Митници” и интегрирана с други информационни системи в Агенция „Митници”, в това число с Единната
Индикатор 14 По Дейност 3 - Реализация на онлайн предоставяне на избрани административни услуги.
Индикатор 15 По Дейност 3 - Създадени механизми за контрол на, спазването на стандартното време за предоставяне на административна услуга (20 мин)
Индикатор 16 По Дейност 3 - Стандарти за надграждане на централизирана автоматизирана информационна система за документооборот с нови електронно административни услуги и разработени нефункционални изисквания за автоматизиране на останалите административни услуги.
Индикатор 17 По Дейност 3 - Обучени потребители и администратори за работа със системата.
Индикатор 18 По Дейност 3 - Доставени сървъра
Индикатор 19 По Дейност 3 - Доставен софтуерен лиценз за системен софтуер, включващ в себе си всички необходими лицензи за сървъри и бази данни, необходими за поддръжка на информационната система по Дейност 3.
Индикатор 20 По Дейност 4 - Направени оценки на всеки един предаден резултат по дейности от 1 до 3, чрез оценка на качеството на тяхното изпълнение и на отчетните резултати на тези дейности през целия жизнен цикъл за разработка на софтуер
Индикатор 21 По Дейност 4 - Одитен доклад за БИМИС според изискванията на Европейската Сметна Палата
Индикатор 22 По Дейност 5 - Подготвени материали за медиите, които да отразяват дейността по проекта.
Индикатор 23 По Дейност 5 - Подготвен и отпечатан доклад за резултатите от проекта, който да бъде разпространен до администрациите на централно ниво, потребителите на административни услуги – граждани и бизнес и медиите
Индикатор 24 По Дейност 5 - Организирани конференции (една в началото на проекта и една в края на проекта) с най-малко 60 участника за запознаване на обществото с целите и резултатите от проекта.
Индикатор 25 По Дейност 5 - Изготвяне и отпечатване на информационни материали.
Индикатор 26 По Дейност 6 - Одитен доклад за установяване на спазването на стандарти, нормативни разпоредби, финансови правила и съответствие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз