Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.06-0019-C0001
Номер на проект: A11-31-19
Наименование: Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията
Бенефициент: Агенция по вписванията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2011
Начална дата: 17.02.2012
Дата на приключване: 17.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата на Агенция по вписванията чрез развитие на информационната система на Търговския регистър
Дейности: Дейност 3. Усъвършенстване и надграждане на ИС на ТР и адаптиране към изискванията на българското законодателство
Дейност 6. Информация и публичност
Дейност 7. Одит на проекта
Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейност 4. Разработване на ръководство за постановяване на откази за вписване в Търговския регистър
Дейност 2. Извършване на анализ на текущото състояние на ИС на ТР, степента на съответствие на предлаганата функционалност с изискванията на законодателството и изготвяне на техническо задание за развитие и оптимизиране на ИС на ТР
Дейност 5. Провеждане на обучения на ДЛР и деловодители от Агенция по вписванията за работа с внедрената нова функционалност на информационната система на Търговския регистър и ползване на разработеното ръководство за постановяване на откази
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 201 711 BGN
Общ бюджет: 1 041 598 BGN
БФП: 1 041 598 BGN
Общо изплатени средства: 1 095 412 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 041 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 230 544 BGN
2013 63 343 BGN
2014 628 289 BGN
2015 173 236 BGN
1 095 412 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 885 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 195 962 BGN
2013 53 841 BGN
2014 534 046 BGN
2015 147 251 BGN
931 100 BGN
В т.ч. Национално финансиране 156 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 582 BGN
2013 9 501 BGN
2014 94 243 BGN
2015 25 985 BGN
164 312 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Длъжностни характеристики
Индикатор 2 По Дейност 1 - Сключени договори с експертите, включени в екипа по управление на проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - График за провеждане на обществени поръчки
Индикатор 4 По Дейност 1 - Междини технически доклади
Индикатор 5 По Дейност 1 - Годишен технически доклад
Индикатор 6 По Дейност 1 - Окончателен технически доклад
Индикатор 7 По Дейност 1 - Финален финансов отчет
Индикатор 8 По Дейност 2 - Техническо задание за разширяване и оптимизация на ИС на ТР
Индикатор 9 По Дейност 3 - Разширена функционалност на раздел „Несъстоятелност"; Променени полета
Индикатор 10 По Дейност 3 - Разширена функционалност за обмен на данни с абонати на Информационната система на Търговския регистър; Разширена функционалност на модул „Плащания“; Създаден англоезичен публичен интерфейс на ТР
Индикатор 11 По Дейност 3 - Разширена функционалност, чрез възможност за идентификация в публичната част за започнати производства по преобразуване
Индикатор 12 По Дейност 3 - Създадена нова функционалност за констатиране на административни нарушения и налагане на административни наказания
Индикатор 13 По Дейност 3 - Осигурена свързаност и автоматизиран обмен на данни между ИС на ТР и ИС на Имотния регистър
Индикатор 14 По Дейност 3 - Разработени нови справки и филтри
Индикатор 15 По Дейност 3 - Подобрено бързодействие на ИС на ТР
Индикатор 16 По Дейност 3 - Доставени конфигурирани, инсталирани и тествани сървъри за ИС на ТР
Индикатор 17 По Дейност 3 - Нови и подобрени административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 18 По Дейност 3 - Разработено съдържание на брошура за работа с ИС на ТР
Индикатор 19 По Дейност 3 - Проведено обучение на администратори в АВ поддържащи ИС на ТР
Индикатор 20 По Дейност 4 - Разработено ръководство за постановяване на откази за вписване в Търговския регистър и качено в ИС на ТР
Индикатор 21 По Дейност 5 - Обучителни програми
Индикатор 22 По Дейност 5 - План на обучението
Индикатор 23 По Дейност 5 - Комплекти с обучителни материали от двата типа обучения
Индикатор 24 По Дейност 5 - Проведено обучение за 2 групи деловодители за работа с внедрената нова функционалност на ИС на ТР
Индикатор 25 По Дейност 5 - Обучени деловодители за работа с внедрената нова функционалност на ИС на ТР
Индикатор 26 По Дейност 5 - Проведено обучение за 3 групи ДЛР за работа с внедрената нова функционалност на ИС на ТР
Индикатор 27 По Дейност 5 - Обучени ДЛР за работа с внедрената нова функционалност на ИС на ТР
Индикатор 28 По Дейност 5 - Проведено обучение 3 групи ДЛР за ползване на ръководство за постановяване на откази за вписване
Индикатор 29 По Дейност 5 - Обучени ДЛР за ползване на ръководството за постановяване на откази за вписване
Индикатор 30 По Дейност 6 - Информационна табела
Индикатор 31 По Дейност 6 - Проведена стартираща пресконференция с представители на медиите и заинтересованите страни – участници до 50 човека
Индикатор 32 По Дейност 6 - Проведена пресконференция за приключване на проекта с представители на медиите и заинтересованите страни – участници до 50 човека
Индикатор 33 По Дейност 6 - Публикации в национални и регионални медии
Индикатор 34 По Дейност 6 - Публикувана информация за проекта на Интернет страницата на АВ в раздел „Проекти по ОПАК“
Индикатор 35 По Дейност 6 - Дипляна описваща проекта и очакваните резултати по него – тираж 5000
Индикатор 36 По Дейност 6 - брошура за работа с ТР с акцент върху новите функционалности с обем 50 стр. – тираж 2500
Индикатор 37 По Дейност 6 -- Х Банер Стронг със сгъваема поставка
Индикатор 38 По Дейност 6 - Тефтер-датник
Индикатор 39 По Дейност 6 - Папки клипборд
Индикатор 40 По Дейност 6 - Химикалки със сито печат
Индикатор 41 По Дейност 6 - Чанти за документи
Индикатор 42 По Дейност 7 - Одитен доклад от сертифициран одитор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз