Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.06-0007-C0001
Номер на проект: А11-31-7/17.02.2012
Наименование: „Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания”
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2011
Начална дата: 17.02.2012
Дата на приключване: 17.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на общественото доверие и затвърждаване имиджа на НАП като модерна, гъвкава и надеждна администрация, посредством въвеждането на Система за управление на информационната сигурност в Агенцията.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта /ЗОП, НВМОП и ППЗОП/;б
Дейност 2: Разработване на система за управление на сигурността на информацията в НАП и внедряване на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания”;
Дейност 3: Дейности за информация и публичност;
Дейност 4: Независим финансов одит;
Дейност 5: Управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 609 043 BGN
Общ бюджет: 347 717 BGN
БФП: 347 717 BGN
Общо изплатени средства: 347 717 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 347 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 121 808 BGN
2013 0 BGN
2014 225 542 BGN
2015 368 BGN
347 717 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 295 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 103 537 BGN
2013 0 BGN
2014 191 710 BGN
2015 313 BGN
295 560 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 271 BGN
2013 0 BGN
2014 33 831 BGN
2015 55 BGN
52 158 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: Проведена процедура;
Индикатор 2 Дейност 1: Изготвен списък с определени критерий за оценка на офертите
Индикатор 3 Дейност 1: Разработено пълно описание на предмета на обществената поръчка и техническа спецификация;
Индикатор 4 Дейност 1: Проведена процедурата за възлагане на обществената поръчка;
Индикатор 5 Дейност 1: Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител;
Индикатор 6 Дейност 2, Поддейност 1: Изготвен и приет Доклад (анализ) оценяващ текущото състояние на информационните системи на НАП за определяне на обхвата и приложимостта на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията”;
Индикатор 7 Дейност 2, Поддейност 1: Изготвено становище за приложимост и съответствие на Доклада (Анализа) оценяващ текущото състояние на информационните системи на НАП;
Индикатор 8 Дейност 2, Поддейност 2: Изготвени и актуализирани политики, процедури, декларация за приложимост, инструкции и указания за внедряване на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 в НАП;
Индикатор 9 Дейност 2, Поддейност 2: Изготвено становище за приложимост и съответствие на изготвената политика за информационна сигурност на НАП съгласно стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006;
Индикатор 10 Дейност 2,Поддейност 2: Разработен план за третиране на риска и изготвяна на документацията към него;
Индикатор 11 Дейност 2, Поддейност 2: Изготвено становище за приложимост и съответствие на изготвените процедури и указания съгласно стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006;
Индикатор 12 Дейност 2, Поддейност 2: Изготвена декларация за приложимост;
Индикатор 13 Дейност 2, Поддейност 2: Изготвено становище за съответствие на изготвената декларация за приложимост;
Индикатор 14 Дейност 2, Поддейност 2: Изготвено становище за приложимост и съответствие на предложените контроли по приложение “А” към стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006;
Индикатор 15 Дейност 2, Поддейност 3: Актуализирани инвентарни списъци с идентифицирани информационни активи в НАП, списъци със стуктурирани и окрупнени информационни активи с оценка на риска за всеки актив;
Индикатор 16 Дейност 2, Поддейност 4: Бр. проведени обучения;
Индикатор 17 Дейност 2, Поддейност 4: Бр. обучени служители на НАП за “Въведение в СУСИ по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 и общите принципи и правила на СУСИ по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006”;
Индикатор 18 Дейност 2, Поддейност 4: Бр. обучени служители на НАП за „Разработване и внедряване на СУСИ по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006”;
Индикатор 19 Дейност 2, Поддейност 4: Бр. обучени служители на НАП за вътрешни одитори на СУСИ по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006;
Индикатор 20 Дейност 2, Поддейност 5: Изработен и приет анализ на риска с оценени, анализирани и категоризирани рискове в НАП;
Индикатор 21 Дейност 2, Поддейност 5: Становище за съответствие и приложимост на избраните подходи за третиране на риска;
Индикатор 22 Дейност 2, Поддейност 5: Становище за съответствие и приложимост на анализа на риска с оценени, анализирани и категоризирани рискове в НАП;
Индикатор 23 Дейност 2, Поддейност 6: Изготвен и одобрен план за внедряване;
Индикатор 24 Дейност 2, Поддейност 6: Становище за съответствие и приложимост Плана за внедряване на СУСИ по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 в НАП;
Индикатор 25 Дейност 2, Поддейност 6: Внедрена СУСИ;
Индикатор 26 Дейност 2, Поддейност 6: Издадена заповед на Изпълнителния директор на НАП за внедряване на СУСИ по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 в НАП;
Индикатор 27 Дейност 2, Поддейност 7: Извършен вътрешен одит;
Индикатор 28 Дейност 2, Поддейност 7: Доклад от вътрешен одит с отразени препоръки;
Индикатор 29 Дейност 3: Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 30 Дейност 3: Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 31 Дейност 3: Сключен договор с избрания изпълнител;
Индикатор 32 Дейност 3: Организирана 1 пресконференция в началото на проекта;
Индикатор 33 Дейност 3: Организирана 1 пресконференция в края на проекта;
Индикатор 34 Дейност 3: Публикувани прес съобщения в национални медии;
Индикатор 35 Дейност 3: Бр. изготвени електронни информационни брошури и PowerPoint презентация на проекта;
Индикатор 36 Дейност 3: Бр. изработени и разпространени брошури;
Индикатор 37 Дейност 4: Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка, проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и сключен договор с избрания изпълнител;
Индикатор 38 Дейност 4: Междинен доклад;
Индикатор 39 Дейност 4: Заключителен одитен доклад;
Индикатор 40 Дейност 5: Изпълнени дейности по проекта в рамките на предвидения график;
Индикатор 41 Дейност 5: Постигнати резултати в предвидените срокове;
Индикатор 42 Дейност 5: Постигнати индикаторите за изпълнение на проекта;
Индикатор 43 Дейност 5: Адекватно и навременно управлявани рискове, проблеми и промени;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз