Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.06-0009-C0001
Номер на проект: А11-31-9/16.02.2012
Наименование: Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2011
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на услугите, предоставяни от Национална агенция за приходите за гражданите и бизнеса и повишаване на общественото доверие и имиджа на Агенцията като модерна, гъвкава и високотехнологична администрация.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта /ЗОП, НВМОП и ППЗОП/;
Дейност 2: Анализ на състоянието на информационните системи на НАП и електронните административни услуги, предоставяни от Агенцията, за съответствие с принципите за интегрираност и оперативна съвместимост;
Дейност 3: Подготовка за привеждане на наличните електронните услуги и информационни системи на НАП, съобразно принципите за интегрираност и оперативна съвместимост;
Дейност 4: Дейности за информация и публичност;
Дейност 5: Независим финансов одит;
Дейност 6: Организация и управление на проекта;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 642 597 BGN
Общ бюджет: 522 152 BGN
БФП: 522 152 BGN
Общо изплатени средства: 522 152 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 522 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 128 519 BGN
2013 0 BGN
2014 393 633 BGN
2015 0 BGN
522 152 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 443 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 109 241 BGN
2013 0 BGN
2014 334 588 BGN
2015 0 BGN
443 829 BGN
В т.ч. Национално финансиране 78 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 278 BGN
2013 0 BGN
2014 59 045 BGN
2015 0 BGN
78 323 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: Проведена процедура.
Индикатор 2 Дейност 1: Разработени 1 бр. пълно описание на предмета на обществената поръчка и 1 бр. техническа спецификация;
Индикатор 3 Дейност 1: Изготвен списък с определени критерий за оценка на офертите;
Индикатор 4 Дейност 1:Проведена процедурата за възлагане на обществената поръчка;
Индикатор 5 Дейност 1: Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител.
Индикатор 6 Дейност 2, Поддейност 1: Изготвен Доклад (Анализ) за съответствието на системите в НАП с изискванията на електронното управление
Индикатор 7 Дейност 2, Поддейност 1: Бр. проведени срещи с представители на НАП за разяснявания на изискванията на НАП;
Индикатор 8 Дейност 2, Поддейност 1: Изготвено становище за съответствие на качеството на Изготвения Доклад (Анализ) за съответствието на системите в НАП с изискванията на електронното управление
Индикатор 9 Дейност 2, Поддейност 3: Бр. проведени срещи, със служителите на НАП, в това число жени служители;
Индикатор 10 Дейност 2, Поддейност 2: Изготвена kонцепция и детайлен подход за прилагане на принципите на оперативната съвместимост в НАП съгласно изискванията, стратегическите насоки и референтен модел на електронното управление
Индикатор 11 Дейност 2, Поддейност 3:Изготвено становище за съответствие на качеството на Концепцията и детайлен подход за прилагане на принципите на оперативната съвместимост в НАП съгласно изискванията, стратегическите насоки и референтен модел на електронното управ
Индикатор 12 Дейност 2, Поддейност 4: Изготвена Концепция и детайлен подход за развитие на приложната, технологична и хардуерна платформа и архитектури в НАП.
Индикатор 13 Дейност 2, Поддейност 4: Бр. проведени срещи, със служителите на НАП, в това число жени служители;
Индикатор 14 Дейност 2, Поддейност 4:Изготвено становище за съответствие на качеството на Концепция и детайлен подход за развитие на приложната, технологична и хардуерна платформа и архитектури в НАП.
Индикатор 15 Дейност 2, Поддейност 5: Бр. проведени срещи, със служителите на НАП, в това число жени служители;
Индикатор 16 Дейност 2, Поддейност 5: Изготвено становище за съответствие на качеството на актуализираната и развита ИТ Стратегия на НАП
Индикатор 17 Дейност 2, Поддейност 6: Бр. проведени съпътстващи обучения на служителите в НАП върху изискванията и принципите за оперативна съвместимост и добри практики.
Индикатор 18 Дейност 2, Поддейност 6: Бр. обучени служители в НАП на изискванията и принципите за оперативна съвместимост и добри практики
Индикатор 19 Дейност 2, Поддейност 6: бр. разработени обучителни материали.
Индикатор 20 Дейност 3, Поддейност 1: Изготвен доклад с препоръки за оптимизиране на използваните технологични формати и ред за предоставяне на електронните услуги на НАП с оглед посрещане на изискванията за оперативна съвместимост и за подобряване на обслужването на
Индикатор 21 Дейност 3, Поддейност 1: Бр. проведени срещи, със служителите на НАП, в това число жени служители;
Индикатор 22 Дейност 3, Поддейност 1:Изготвено становище за съответствие на качеството на доклад с препоръки за оптимизиране на използваните технологични формати и ред за предоставяне на електронните услуги на НАП
Индикатор 23 Дейност 3, Поддейност 2: бр. изготвени задания за усъвършенстване на електронните услуги в НАП с оглед посрещане на изискванията за оперативна съвместимост и за подобряване на административното обслужване;
Индикатор 24 Дейност 3, Поддейност 2: Бр. проведени срещи, със служителите на НАП, в това число жени служители;
Индикатор 25 Дейност 3, Поддейност 2: Изготвено становище за съответствие на качеството на изготвени задания за усъвършенстване на електронните услуги в НАП
Индикатор 26 Дейност 3, Поддейност 3: Изготвено типово задание за усъвършенстване на информационните системи в НАП с оглед посрещане на изискванията за оперативна съвместимост;
Индикатор 27 Дейност 3, Поддейност 3: Бр. проведени срещи, със служителите на НАП, в това число жени служители;
Индикатор 28 Дейност 3, Поддейност 3: Изготвено становище за съответствие на качеството на Изготвено типово задание за усъвършенстване на информационните системи в НАП
Индикатор 29 Дейност 3, Поддейност 4: Бр. сертифицирани задания за усъвършенстване на електронните услуги в НАП с оглед посрещане на изискванията за оперативна съвместимост и за подобряване на административното обслужване;
Индикатор 30 Дейност 3, Поддейност 5: Изготвен списък на идентифицирани информационни обекти в НАП за вписване в регистъра на информационните обекти, регистри в НАП за вписване в регистъра на регистрите, и електронни услуги в НАП за вписване в регистъра на електроннит
Индикатор 31 Дейност 3, Поддейност 5: Бр. проведени срещи, със служителите на НАП, в това число жени служители;
Индикатор 32 Дейност 3, Поддейност 5: Изготвено становище за съответствие на качеството на списък на идентифицирани информационни обекти в НАП за вписване в регистъра на информационните обекти, регистри в НАП за вписване в регистъра на регистрите, и електронни услуги
Индикатор 33 Дейност 3, Поддейност 6: Подготвена документация и стартирана процедура по регистриране на електронните услуги, информационните обекти, част от електронните услуги и други в НАП в регистрите по ЗЕУ
Индикатор 34 Дейност 3, Поддейност 6: Изготвено становище за съответствие на качеството на подготвена документация за регистриране на електронните услуги, информационните обекти, част от електронните услуги и други в НАП в регистрите по ЗЕУ
Индикатор 35 Дейност 4: Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 36 Дейност 4: Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 37 Дейност 4: Бр. пресконференции за резултатите от проекта
Индикатор 38 Дейност 4: Сключен договор с избрания изпълнител;
Индикатор 39 Дейност 4: Бр. публикувани прессъобщения в национални медии
Индикатор 40 Дейност 4: Публикувани документи в Интернет и Интранет страницата на НАП
Индикатор 41 Дейност 4: Бр. изготвени електронни информационни брошури и PowerPoint презентация на проекта
Индикатор 42 Дейност 4: Създадена категория в Интернет и Интранет страниците на НАП по проекта
Индикатор 43 Дейност 4: Бр. изготвени и разпространени плакати, табели и брошури, цветни
Индикатор 44 Дейност 5: Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 45 Дейност 5: Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 46 Дейност 5: Сключен договор с избрания изпълнител;
Индикатор 47 Дейност 5: Бр. одитни доклади
Индикатор 48 Дейност 6: Изготвени вътрешни правила за управление на проекта
Индикатор 49 Дейност 6: Постигнати резултати по проекта
Индикатор 50 Дейност 6: Бр. проведени срещи на екипа.
Индикатор 51 Дейност 2, Поддейност 2: брой проведени срещи със служителите на НАП, в т.ч. жени служители
Индикатор 52 Дейност 2, Поддейност 2: изготвено становище за съответствие по поддейност 2
Индикатор 53 Дейност 2, Поддейност 3 изготвена концепция по поддейност 3


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз