Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.06-0008-C0001
Номер на проект: A11-31-8
Наименование: “Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране”
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2011
Начална дата: 15.02.2012
Дата на приключване: 15.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административната ефективност на НАП, качеството на взаимодействие с административните звена в държавите членки на ЕС и подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез възможности за бързо проследяване на задълженията и погасителните им вноски;
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта /ЗОП, НВМОП и ППЗОП/;изискванията на нормативната уредба в о
Дейност 2: Разработване и внедряване на Информационна система “Взаимна помощ при събиране”;
Дейност 3: Дейности за информация и публичност;
Дейност 4: Независим финансов одит;
Дейност 5: Управление на проекта;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 341 678 BGN
Общ бюджет: 167 809 BGN
БФП: 167 809 BGN
Общо изплатени средства: 167 809 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 809 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 68 335 BGN
2013 36 982 BGN
2014 62 492 BGN
2015 0 BGN
167 809 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 58 085 BGN
2013 31 434 BGN
2014 53 118 BGN
2015 0 BGN
142 638 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 250 BGN
2013 5 547 BGN
2014 9 374 BGN
2015 0 BGN
25 171 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1:Проведена процедура.
Индикатор 2 Дейност 1:Разработено пълно описание на предмета на обществената поръчка и техническа спецификация;
Индикатор 3 Дейност 1:Изготвен списък с определени критерий за оценка на офертите;
Индикатор 4 Дейност1: Проведена процедурата за възлагане на обществената поръчка;
Индикатор 5 Дейност 1: Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител;.
Индикатор 6 Дейност 2, Поддейност 1: Разработена функционална спецификация на ИС „Взаимна помощ при събиране”
Индикатор 7 Дейност 2, Поддейност 1: Изготвено становище за съответствие. и приложимост в НАП на разработения анализ и спецификация;
Индикатор 8 Дейност 2, Поддейност 2: Техническа спецификация на ИС „Взаимна помощ при събиране”;
Индикатор 9 Дейност 2, Поддейност 2: Изготвено становище за съответствие. и приложимост в НАП на разработения Дизайн на информационната система “Взаимна помощ при събиране”;
Индикатор 10 Дейност 2, Поддейност 3: Разработено софтуерно приложение;
Индикатор 11 Дейност 2, Поддейност 3: Пълно покритие на функционалните изисквания;
Индикатор 12 Дейност 2, Поддейност 3: Изготвено становище за съответствие. и приложимост в НАП на разработваната (програмирана) информационна система „Взаимна помощ при събиране”;
Индикатор 13 Дейност 2, Поддейност 4: бр. итерации при провеждане на тестове;
Индикатор 14 Дейност 2, Поддейност 4: Приета от Възложителя ИС „Взаимна помощ при събиране” – в готовност за опитна експлоатация;
Индикатор 15 Дейност 2, Поддейност 4: Получен програмен код (Source code) на системата на технически носител
Индикатор 16 Дейност 2, Поддейност 4: Изготвено становище за цялостното съответствие на тестовете по заложените изисквания от НАП;
Индикатор 17 Дейност 2, Поддейност 5: Изготвена Спецификация за миграция на данни в ИС „Взаимна помощ при събиране;
Индикатор 18 Дейност 2, Поддейност 5: Прехвърлен в системата обем от данни от съществуващи регистри и информационни масиви;
Индикатор 19 Дейност 2, Поддейност 6: Разработено ръководство за инсталация и администриране в 3 екземпляра на хартиен носител и в електронен формат;
Индикатор 20 Дейност 2, Поддейност 6: Разработен наръчник на потребителя в 3 екземпляра на хартиен носител и в електронен формат;
Индикатор 21 Дейност 2, Поддейност 6: Изработено детайлно описание на базата данни в 3 екземпляра на хартиен носител и в електронен формат;
Индикатор 22 Дейност 2, Поддейност 6: Изготвено описание и докумeнтация на Source-кода на системата 3 бр. на хартиен носител и в електронен формат;
Индикатор 23 Дейност 2, Поддейност 6: Разработени учебни материали за администратори и крайни потребители в 3 екземпляра и в електронен формат;
Индикатор 24 Дейност 2, Поддейност 6: Изготвено становище за съответствие на тестовете по заложените изисквания от НАП на разработените техническа и експлоатационна документация;
Индикатор 25 Дейност 2, Поддейност 7: Бр. проведени обучения;
Индикатор 26 Дейност 2, Поддейност 7: Брой обучени членове от ИТ екипа на НАП по поддръжка и системно администриране
Индикатор 27 Дейност 2, Поддейност 7: Брой обучени крайни потребители за работа с продукта, в т. ч. % жени;
Индикатор 28 Дейност 2, Поддейност 8: Инсталирана и внедрена информационна система „Взаимна помощ при събиране” в НАП с осигурен достъп за крайните потребители;
Индикатор 29 Дейност 3: Подготвена проектна документация за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 30 Дейност 3:Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 31 Дейност 3:Сключен договор с избрания изпълнител;
Индикатор 32 Дейност 3: Организирана пресконференция при стартиране на проекта;
Индикатор 33 Дейност 3: Организирана пресконференция при приключване на проекта;
Индикатор 34 Дейност 3: Публикувано прессъобщение в началото на проекта;
Индикатор 35 Дейност 3: Публикувано 1 прессъобщение в края на проекта;
Индикатор 36 Дейност 3: Бр. изработени и разпространени рекламни комплекти;
Индикатор 37 Дейност 4:Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 38 Дейност 4:Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 39 Дейност 4: Сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 40 Дейност 4: Бр. изготвени междинни одитни доклади;
Индикатор 41 Дейност 4: Бр. изготвени заключителен одитен доклади;
Индикатор 42 Дейност 5: Изготвени вътрешни правила за управление на проекта;
Индикатор 43 Дейност 5: Изпълнени дейности по проекта;
Индикатор 44 Дейност 5: Постигнати резултати по проекта;
Индикатор 45 Дейност 5: Изготвени доклади;
Индикатор 46 Дейност 5: Бр. проведени срещи на екипа;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз