Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.1.01-0015-C0001
Номер на проект: 0099-ЦКЗ-1.1
Наименование: Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено през 2012 г.
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 01.02.2012
Начална дата: 07.02.2012
Дата на приключване: 01.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено, посредством поддържане на оптимален брой квалифицирани служители за изпълнение на функциите му.
Дейности: 1. „Финансиране на основните месечни заплати и на допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител на част от служителите в Централното координационно звено (част служителите в дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз” и 1. „Финансиране на основните месечни заплати и на допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител на част от служителите в Централното координационно звено (част служителите в дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз” и всички служители в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет”), чиито функции са свързани изцяло с управлението на финансовата помощ от Структурните инструменти на Европейския съюз, - в т.ч. разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски, съгласно чл. 7, ал. 4 от ПМС № 67/2010 г., от ПМС № 67/2010 г.”
2. „Финансиране на допълнителните възнаграждения по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (ПМС № 67/2010 г.) на част от служителите в Централното координационно звено(част от служителите в дирекция ”Мони 2. „Финансиране на допълнителните възнаграждения по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (ПМС № 67/2010 г.) на част от служителите в Централното координационно звено(част от служителите в дирекция ”Мониторинг на средствата от Европейския съюз”, част от служителите в дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз” и всички служители в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 082 682 BGN
Общ бюджет: 397 013 BGN
БФП: 397 013 BGN
Общо изплатени средства: 397 013 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 397 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 216 536 BGN
2013 180 477 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
397 013 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 337 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 184 056 BGN
2013 153 405 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
337 461 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 480 BGN
2013 27 072 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 552 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз