Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0015-C0001
Номер на проект: 0100-УО-1.4
Наименование: Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ” посредством финансиране на възнагражденията на служители, назначени по служебно правоотношение, изплащани през 2012 г.
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2012
Начална дата: 03.02.2012
Дата на приключване: 01.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Доизграждане и укрепване на административния капацитет на Управляващия орган посредством поддържане на оптимален брой квалифицирани служители за изпълнение на функциите му.
Дейности: Дейност 1. Финансиране на допълнителните възнаграждения на служителите на Управляващия орган на ОПТП за месец декември 2011 г. по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67/2010 г. съгласно чл. 7, ал. 5 от ПМС № 67/2010 г. Дейност 1. Финансиране на допълнителните възнаграждения на служителите на Управляващия орган на ОПТП за месец декември 2011 г. по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67/2010 г. съгласно чл. 7, ал. 5 от ПМС № 67/2010 г.
Дейност 2. Финансиране на възнаграждението на служителите на Управляващия орган на ОПТП за 2012 г. – в т.ч. основните месечни заплати, допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител (включително допълнителните възнаграждения по чл. 6, Дейност 2. Финансиране на възнаграждението на служителите на Управляващия орган на ОПТП за 2012 г. – в т.ч. основните месечни заплати, допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител (включително допълнителните възнаграждения по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67/2010 г.) и разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски за сметка на работодателя, дължими във връзка с тези заплати и възнаграждения, съгласно чл. 7, ал. 5 от ПМС № 67/2010 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 426 468 BGN
Общ бюджет: 148 518 BGN
БФП: 148 518 BGN
Общо изплатени средства: 148 518 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 85 294 BGN
2013 63 224 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 518 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 72 499 BGN
2013 53 740 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 240 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 794 BGN
2013 9 484 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 278 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз