Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0014-C0001
Номер на проект: A10-13-14
Наименование: Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 10.02.2012
Дата на приключване: 10.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво в сътрудничество със заинтересованите страни
Дейности: Дейност 1: Управление и одит на проекта
Дейност 2.1. Подготвителен етап: преглед на съществуващите стратегически и планови документи в СО
Дейности 2.2 и 2.3. Изследвания и анализ
Дейност 3.1: Преглед на ефективността на съществуващите механизми за консултиране (работа на консултативните съвети към СО)
Дейност 3.2: Проучване на европейския и българския опит и добри практики
Дейности 3.3 и 3.4: Анализ и адаптиране/ изработване на методологии и вътрешни правила за консултиране на публични политики
Дейност 3.5: Съпътстващи обучения
Дейност 3.6: Изработване и въвеждане на механизъм за координация и партньорство
Дейност 4. Мерки за информиране на заинтересованите страни и гражданите относно политиките, провеждани от СО
Дейност 5. Дейности за мултиплициране на резултатите от проекта.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 398 724 BGN
Общ бюджет: 194 013 BGN
БФП: 194 013 BGN
Общо изплатени средства: 194 013 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 194 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 79 744 BGN
2013 114 269 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
194 013 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 164 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 67 782 BGN
2013 97 129 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 911 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 962 BGN
2013 17 140 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 102 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Наличие на сформиран екип
Индикатор 2 По Дейност 1 - Предадени междинни отчети по проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Законосъобразно проведени тръжни процедури.
Индикатор 4 По Дейност 1 - Доклад на одитора по проекта
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой анализи с препоръки
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой проведени социологически проучвания
Индикатор 7 По Дейност 2 - Създадена база данни с набрана статистическа и научна информация
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой анализи с прогнози за състоянието и тенденциите за развитието на СО
Индикатор 9 По дейност 3 - Брой анализирани консултативни механизми
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой проучени добри практики от българския и европейския опит
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой адаптирани/разработени методологии
Индикатор 12 По Дейност 3 - Брой обучени представители на РА, СО, общински съветници, членове на консултативни съвети и НПО в принципите и инструментите за консултиране на политики
Индикатор 13 По Дейност 3 - Аналитичен доклад с описан механизъм за координиране и партньорство със съседните на София 11 общини, обединени в Регионално сдружение на общини „Център”
Индикатор 14 По Дейност 4 - Брой публикувани и разпространени информационни материали - листовки
Индикатор 15 По дейност 4 - Брой публикувани и разпространени електронни бюлетини
Индикатор 16 По Дейност 4 - Проведени дни на отворените врати в СО, РА
Индикатор 17 По Дейност 5 - Брой участници в заключителна конференция за промотиране на резултатите и добрите практики по проекта
Индикатор 18 По Дейност 5 - Брой на служители, участвали в обмен на кадри
Индикатор 19 По Дейност 5 - Брой разпространени брошури с добри практики
Индикатор 20 По Дейност 5 - Сформиран екип за оказване на методическа помощ на други общини
Индикатор 21 По Дейност 6 - Брой пресконференции организирани за популяризиране на проекта и представяне на резултатите от него
Индикатор 22 По Дейност 6 - Брой публикации в медиите
Индикатор 23 По Дейност 6 - Брой проведени срещи с журналисти
Индикатор 24 По Дейност 6 - Брой публикации в интернет пространството за дейностите по проекти
Индикатор 25 По Дейност 6 - Брой публикации в бюлетина на НСОРБ и ФРМС
Индикатор 26 По Дейност 6 - Брой разпространени брошури с информация
Индикатор 27 по дейност 3 - брой препоръки за изработване и прилагане на инструменти за консултиране на политики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз