Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-2.1.01-0006-C0001
Номер на проект: 0090-ЦКЗ-2.1
Наименование: Разширяване функционалността на Информационната система за управление и наблюдение средствата от ЕС (ИСУН) чрез разработване и прилагане на Географска Информационна Система (ГИС)
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 10.10.2011
Начална дата: 24.01.2012
Дата на приключване: 30.09.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на вземаните решения по управление и наблюдение на средствата от ЕС и наличната информация за изпълняваните проекти в ИСУН, чрез разработване и прилагане на специализирана Географска Информационна Система, интегрирана в съществуващата и функционираща ИСУН Чрез изпълнението на проекта ще се постигнат следните конкретни цели: - Подобряване качеството на процесите по планиране и програмиране за следващия програмен период чрез осигуряване на възможност за отчитане на техните пространствените аспекти - Подобряване работата на ЦКЗ и управляващите органи, както и на качеството на информацията в ИСУН, чрез осигуряване на възможност за бърз интерактивен и достъп до необходимите данни за по-ефективно наблюдение и програмиране на средствата от ЕС - Ще се създадат условия за по-ефективен публичен достъп и обществен контрол върху процесите на усвояване на средствата от ЕС чрез осигуряване на възможност за пространствена конкретизация на свързаните с тях информационнит
Дейности: Дейност 1 „Изработване на техническа документация и провеждане на тръжна процедура“ Описание на дейността: За изпълнението на проекта е необходимо да бъде избран външен изпълнител по реда на ЗОП. Тъй като бенефициентът не разполага с необходимите човешки ресурси за изготвянето на тръжна документация, това ще бъде възложено на външни за дирекцията-бенефициент лица. Лицата ще бъдат избрани чрез конкурс и ще притежават необходимата професионална квалификация. Обосновка: Изготвянето на техническото задание е от ключово значение за правилното залагане на целите, очакванията, резултатите и критериите за приемане на изпълнението на дейности 2-9 от страна на външен изпълнител, с което ще се гарантира постигане на целите на проекта.
ДЕЙНОСТ 2: „Анализ на съществуващата ситуация по отношение пространствените аспекти на процесите по планиране, управление и усвояване на средствата от ЕС” Дейността обхваща следните поддейности: 1) Проучване и анализ на ситуацията по отношение пространствените аспекти на процесите, свързани с планирането, управлението и усвояването на средствата от ЕС. 2) Проучване на потребителските нужди по отношение на функционалните възможности на системата и процесите, които тя ще обслужва 3) Проучване и анализ на наличните и необходимите релевантни пространствени данни. Това включва както анализ на пространствените данни, свързани с проекти по оперативните програми – видове, източници, формати, обхват, съдържание, пълнота и актуалност, така и пространствени данни, които са необходими за целите на програмирането и анализа (демографски, икономически, социални и др.). Данните за усвояването на средствата от ЕС ще се черпят непосредствено от ИСУН. Дейността ще включи и анализ на методите за въвеждане на пространствени данни, надграждащи информацията от ИСУН. 4) Разработване на система индикатори – ще бъде извършен анализ и разработване на система от пространствени индикатори за мониторинг и оценка на въздействието на усвояването на евросредствата върху териториалното развитие. Системата от индикатори ще бъде съгласуван с Възложителя преди да бъде заложен в ГИС функционалността. Обосновка: Дейността е от фундаментално значение за бъдещото разработване, внедряване и използване на системата, като по-конкретно резултатите от нея ще бъдат използвани за нейното проектиране и последващото изграждане и внедряване. От осъщественото проучване и анализ голяма степен ще зависи какъв ще бъде обхвата на системата, процесите които ще обслужва, какви данни ще събира, съхранява и управлява системата и какъв тип информационни ресурси ще се генерират.
Дейност 3 „Проектиране на ГИС за управление и наблюдение на средствата от ЕС “ Тази дейност включва цялостното проектиране на системата – дейността включва проектиране на модела на базата данни, проектиране на приложната информационна система, проектиране на информационните потоци и цялостните работни процеси, които ще се обхванат от базовата ГИС платформа и разработената върху нея приложна геопространствена информационна система. Ще се моделират идентификационните по време на анализа пространствени заявки и справки. Ще се изготви проект на системата, включващ подробна функционална спецификация и модел на данните. Обосновка: Дейността е необходима за изпълнение на следващите дейности по разработка на системата и мигриране на данните. Изпълнението на тази дейност ще определи основните параметри на разработваната ГИС, ще зададе спецификациите на софтуера, неговата функционалност, модела на данните и ще характеризира услугите, които системата ще доставя.
Дейност 4 „Доставка на базов ГИС софтуер и инсталация на системата“ Описание на дейността: Дейността включва три поддейности: 1) Доставка на базов ГИС софтуер Дейността включва доставка на следните софтуерни продукти: • Базов ГИС сървърен софтуер - минимум 3 бр. идентични софтуерни пакети с цел осигуряване ефективна работоспособност на системата при очаквано голямо натоварване, както и за ефективно възстановяване след срив • Базов ГИС сървърен софтуер за управление на процеса по въвеждане на данни - 3бр. лицензи - служи за разпределяне на задачите, както и следене кой, къде и какви данни въвежда в системата • Базов ГИС сървърен софтуер за конвертиране и публикуване на данни - 3бр. лицензи - служи за конвертиране на данни, идващи от бенефициентите в различни формати, както и за координатни и др. трансформации при въвеждане на данните в системата • Базов ГИС сървърен софтуер за управление на изображения - 3бр. лицензи - служи за управление и оптимизиране бързодействието на изображенията-сателитни снимки и/или ортофото, които ще се използват като подложки в системата, както и за справки • Базов ГИС настолен софтуер за редакция на данни - 3бр. лицензи за многопотребителски достъп • Базов ГИС настолен софтуер за контрол на качеството на данните - 1бр. лиценз за многопотребителски достъп - служи за автоматизиране процеса по контрол на входните данни • Базов ГИС настолен софтуер за управление на процеса по въвеждане на данните - 1бр. лиценз за многопотребителски достъп - служи за разпределяне на задачите, както и следене кой, къде и какви данни въвежда) • Базов ГИС настолен софтуер за векторизиране на сканирани карти - 1бр. лиценз за многопотребителски достъп - служи за векторизиране на сканирани карти с данни, които следва да се въведат на етап миграция на данните • Базов ГИС софтуер за мобилни устройства - 1бр. лиценз - служи за създаване на приложение за iPhone/iPad + Android/Windows • Система за управление на бази данни - 2бр. лицензи 2) Инсталация на базовия ГИС софтуер Доставеният софтуер ще бъде инсталиран и внедрен в администрацията на МС. Непосредствено след инсталация, както е посочено в Дейност 7, ще бъде проведено обучение на потребители за работа с базовия софтуер. 3) Инсталация на приложната геопространствена информационна система Разработената приложната геопространствена информационна система ще бъде инсталирана, интегрирана с базовия софтуер и внедрена в администрацията на МС Обосновка: Дейността ще подпомогне постигане целите на проекта като осигури базовата софтуерна инфраструктура, върху която да стъпи разработваната приложна геобазирана информационна система. Цялостната система обхваща както базов софтуер, така и приложна система, които ще бъдат тясно интегрирани, за да се осигури възможност информационната система да ползва максимума от готови компоненти и функционалност на базовите продукти, за да се улеснят потребителите и да се осигури мощна изпитана функционалност на системата. Базовият софтуер се планира така, че да обхване целия цикъл от събиране, обработка, въвеждане на данни, контрол на качеството, едновременна работа на множество бенефициенти и експерти от управляващите органи, публичен и мобилен достъп, както и да осигури висока степен на надеждност и производителност, поради очакваното високо натоварване на системата. Количествата на така предложените софтуерни лицензи са определени с цел тройно осигуряване стабилността на системата, както и с оглед предварителната оценка с кличеството потребители (вътрешни и външни за системата).
Дейност 5 : Разработка на на ГИС за управление и наблюдение на средствата от ЕС “ Описание на дейността: Ще бъде разработена геопространствена информационна система, напълно интегрирана в ИСУН, съгласно посочената по-горе функционална спецификация. Системата ще осигурява функционални възможности на ИСУН за: Възможности за пространствена координация и планиране на средствата от европейските структурни фондове, пространствени анализи на целевите индикатори по оперативните програми; анализ на степента на постигане на целите по програми, проследяване на изпълнението във времето; комбиниране на данните за изпълнението на оперативните програми с други статистически данни – население, образование, бизнес и др.; на база предоставените данни ще бъдат изготвяни анализи необходими при подготовката на програмни документи. Системата ще се използва от: 1) ЦКЗ и управляващите органи по ОП за планиране, програмиране, мониторинг и отчетност 2) Ключовите бенефициенти (Централна, областна и общинска администрация) – за въвеждане на пространствени данни за изпълнението на проекти и за анализ на възможностите 3) Обществото – преглед на усвояването на средствата от ЕС на териториален принцип, проекти, и др. Обосновка: Дейността е основна за постигане целите на проекта, т.к. разработената информационна система ще осигури подобряване процеса на програмиране за следващия програмен период на база на пространствени анализи и отчети, подобряване работата на ЦКЗ и управляващите органи чрез създаване възможност за бърз достъп до необходимите данни за по-ефективно наблюдение и програмиране на средствата от ЕС и повишаване ефективността на взаимодействието между ключовите бенефициенти и управляващите органи в сферата на планиране, мониторинг и отчитане изпълнението на проекти чрез въвеждане и обмен на пространствените данни по проекти.
Дейност 6. „ Въвеждане на данни (включително миграция на съществуващи информационни масиви и първоначално зареждане на данни) Описание на дейността: След внедряването на системата ще бъдат проведени тестове на системата. Дейността обхваща и пускането на системата в пробна експлоатация. В този период избрана група от експерти от ЦКЗ, управляващите органи и бенефициенти, съвместно с външния изпълнител, който реализира системата, ще проведат пробна експлоатация с цел да се установи работоспособността на системата, да се верифицират работните процеси и методи, организацията на работа и да се идентифицират, ако са необходими, промени по системата с цел оптимизация и ползваемост. В рамките на тази дейност ще се подготвят и необходимите промени в документацията за изпълнение на проекти по оперативните програми, касаеща използването на системата от страна на бенефициентите, мониторинга и отчетността. Обосновка: Дейността ще подпомогне изпълнението на целите на проекта като осигури валидация на реализираното към момента и предложи мерки за усъвършенстване на системата, както и предписания за устойчивост използваемостта на системата чрез предложенията за промени в документацията по програмите.
Дейност 7 „ Пилотно обучение за работа с разработената ГИС за управление и наблюдение на средствата от ЕС Описание на дейността: Дейността включва събиране на данните, идентифицирани на етап проучване и анализ. Данните ще бъдат обработени и въведени в базата данни на системата, отговаряща на модела на данните, проектиран на етап анализ и проектиране. Дейността ще бъде извършена автоматизирано, полу автоматизирано или когато това не е възможно и ръчно от експерти на изпълнителя.
Дейност 8 „Осигуряване на хардуерна и комуникационна обезпеченост на системата" Описание на дейността: Дейността включва следните поддейности: 1) Въвеждащо обучение по ГИС – непосредствено след стартиране на проекта за потребители от ЦКЗ, управляващите органи и ключовите бенефициенти; форма на провеждане – дистанционно 2) Въвеждащо обучение (workshop) за потребители от ЦКЗ и управляващите органи за приложението на ГИС за целите на проекта; форма на провеждане – присъствено 3) Обучение на потребители за работа с базовия ГИС софтуер – непосредствено след неговата доставка и инсталация; форма на провеждане - присъствено 4) Обучение на потребители за работа с геопространствената информационна система – включва следните обучения: a. Първоначално обучение за работа с геопространствената информационна система на определената група от потребители, които ще извършват опитната експлоатация; форма на провеждане – присъствено b. Обучение за работа с геопространствената информационна система на потребители от ЦКЗ и управляващите органи; форма на провеждане – присъствено c. Обучение за работа с геопространствената информационна система на ключови потребители от централна администрация; форма на провеждане – присъствено d. Обучение за работа с геопространствената информационна система на ключови потребители от областна и местна администрация; форма на провеждане – дистанционно 5) Обучение на администратори за администриране на геопространствената информационна система 6) Въвеждащо обучение (workshop) за ръководители Обосновка: Дейността е необходима за постигане целите на проекта, за да осигури необходимите знания и умения на потребителите на системата да я ползват ефективно и пълноценно, както и за администраторите, за да я поддържат работоспособна и с необходимите нива на сигурност и защитеност.
Дейност 9„ Информация и публичност”” Описание на дейността: Тази дейност включва следните поддейности: 1) Отстраняване на забележките от тестовете и реализиране на необходимите промени и оптимизация, идентифицирани по време на опитната експлоатация и стабилизация на системата 2) Инсталиране на финална версия на системата в администрацията на МС 3) Пускане на системата в редовна експлоатация 4) Осигуряване на техническа поддръжка и хелп деск на потребителите Обосновка: Дейността ще осигури финална работоспособна система, предоставена за ползване на всички потребители, както и необходимия съпорт за гладкото стартиране на работата със системата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 500 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 710 410 BGN
2013 2 881 BGN
2014 - 53 500 BGN
2015 - 659 791 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 603 848 BGN
2013 2 449 BGN
2014 - 45 475 BGN
2015 - 560 822 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 106 561 BGN
2013 432 BGN
2014 - 8 025 BGN
2015 - 98 969 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Тръжна документация
Индикатор 2 Техническо задание
Индикатор 3 Анализ на ситуацията и потребностите
Индикатор 4 Функционална спецификация на системата
Индикатор 5 Модел на данните
Индикатор 6 Разработена геопространствена информационна функционалност на ИСУН
Индикатор 7 Обучени администраторите на системата
Индикатор 8 Обучени потребителите на системата
Индикатор 9 Обучени ръководители
Индикатор 10 Брой логвания седмично
Индикатор 11 (Д) Хардуер за нуждите на ГИС
Индикатор 12 (Д) Интернет връзка за нуждите на ГИС


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз