Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0048-C0001
Номер на проект: A10-13-47
Наименование: «Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни»
Бенефициент: Община Горна Малина
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 06.02.2012
Дата на приключване: 06.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Горна Малина
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се подобри процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни
Дейности: Дейност 1 „Организация и управление на проекта”
Дейност 2 „Изготвяне на документация и избор на изпълнители за изпълнение на дейностите по проекта по реда на НВМОП и ЗОП”
Дейност 3 „Проучване и анализ на икономическото и социалното състояние на общината към 2010 година”
Дейност 4 „Оценка на изпълнението на основните стратегически документи на Община Горна Малина и изготвяне на препоръки за актуализация, въз основа на допитване и консултиране с всички заинтересовани страни“
Дейност 5 „Провеждане на работно посещение за обмяна на добри практики при разработване и извършване на мониторинг и оценка на изпълнението на стратегически документи и политики на местно ниво”
Дейност 6 „Изготвяне на методология за разработване, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически документи и провеждане на обучения на общинската администрация за прилагане на разработената методология“
Дейност 7 „Одит на проекта“
Дейност 8 „Информация и публичност”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 313 625 BGN
Общ бюджет: 267 883 BGN
БФП: 267 883 BGN
Общо изплатени средства: 267 883 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 267 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 110 509 BGN
2013 110 741 BGN
2014 46 633 BGN
2015 0 BGN
267 883 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 227 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 93 933 BGN
2013 94 130 BGN
2014 39 638 BGN
2015 0 BGN
227 701 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 576 BGN
2013 16 611 BGN
2014 6 995 BGN
2015 0 BGN
40 182 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 2 По Дейност 1 - Подписани договори с членовете на екипа
Индикатор 3 По Дейност 1 - Разработен пакет документи за избор на изпълнител за Дейност 2
Индикатор 4 По Дейност - Проведена процедура за избор на изпълнител
Индикатор 5 По Дейност 1 - Подписан договор с избрания изпълнител
Индикатор 6 По Дейност 2 - Разработени пакети документи за избор на изпълнители
Индикатор 7 По Дейност 2 - Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 По Дейоност 2 - Подписани договори с избраните изпълнители
Индикатор 9 По Дейност 3 - Изготвен доклад, който ще анализира актуалния социално-икономически профил на общината
Индикатор 10 По Дейност 4 - Изготвен доклад от извършената оценка за изпълнение на основните стратегически документи
Индикатор 11 По Дейност 4 - Изготвен доклад с препоръки за актуализация на основните стратегически документи на Общината
Индикатор 12 По Дейност 4 - Разработен и отпечатан наръчник за работа с платформата: 250 бр. - на хартиен носител и 250 бр. – на електронен носител (CD)
Индикатор 13 По Дейност 4 - Внедрена и пусната в експлоатация електронна платформа за консултиране със заинтересованите страни
Индикатор 14 По Дейност 4 - Проведено представяне на електронната платформа пред заинтересованите страни
Индикатор 15 По Дейност 4 - Проведено обучение на служители от администрацията за администриране на електронната платформа
Индикатор 16 По Дейност 4 - Проведени фокус групи
Индикатор 17 По Дейност 4 - Разработен въпросник
Индикатор 18 По дейност 4 - Проведено проучване с въпросници
Индикатор 19 По Дейност 4 - Обобщени данни от въпросниците
Индикатор 20 По Дейност 4 - Проведени обществени обсъждания
Индикатор 21 По Дейност 5 - Проведени работни срещи с представители на общинската администрация, в частност с представители на отдел „Стратегически план“, както и с представители на Асоциация „Сегополис“
Индикатор 22 По Дейност 5 - Изготвен доклад за проведено посещение, съдържащ описание на добрите практики при стратегическото планиране, мониторинга на изпълнението на политики и механизми за включване на заинтересованите страни
Индикатор 23 По дейност 6 - Изготвена методология
Индикатор 24 По Дейност 6 - Проведени обучения
Индикатор 25 По дейност 6 - Обучени представители на общинската администрация и представители на кметствата от общината
Индикатор 26 По Дейност 7 - Изготвен одитен доклад от сертифициран одитор
Индикатор 27 По Дейност 8 - Проведени пресконференции
Индикатор 28 По Дейност 8 - Публикации в национални и регионални медии
Индикатор 29 По Дейност 8 - Изработена дипляна – тираж
Индикатор 30 По дейност 8 - Падове (тетрадки)
Индикатор 31 По Дейност 8 - Папки
Индикатор 32 По Дейност 8 - Химикалки
Индикатор 33 По Дейност 8 - Изработена разяснителна табела
Индикатор 34 По Дейности 8 - Изработване на Х Банер Стронг
Индикатор 35 По дейност 2 - подписани договори с избраните изпълнителии по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз