Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0024-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-24-57
Наименование: "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен"
Бенефициент: Община Приморско
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 12.01.2012
Начална дата: 03.02.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Приморско
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда изпълнение в два етапа. Първи етап – подготовка на инвестиционен проект, включващ следните дейности: Дейност 1 - Разработване на пред инвестиционно проучване на агломерацията с обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба №4 от 21 май 2001 год. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с „Изискванията за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС”. Дейност 2 – Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки. Дейност 3 – Изготвяне на план (програма) за управление на утайките; Дейност 4 - Изработване подробен устройствен план в случай на необходимост; Дейност 5 - Изготвяне на анализ разходи-ползи; Дейност 6 – Проектиране - Изготвяне на идеен проект за РРМ на ПСОВ и за линейна инфраструктура в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ чл.142 и „ Изисквания за подготовката на инвестиционни проекти по Приорит
Дейности: Публичност по проекта
ТП за организация и управление на първи и втори етап на проекта
Одит на проекта
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
Разработване на инвестиционни проекти
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти по смисъла на ЗУТ
Изготвяне на анализ разходи-ползи или финансов анализ
ОВОС, оценка на съвместимост, и издаване на необходимите разрешения по ЗООС, ЗВ и ЗБР –при необходимост
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 419 124 BGN
Общ бюджет: 522 580 BGN
БФП: 522 580 BGN
Общо изплатени средства: 522 580 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 522 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 146 066 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 376 514 BGN
522 580 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 418 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 116 853 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 301 211 BGN
418 064 BGN
В т.ч. Национално финансиране 104 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 213 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 75 303 BGN
104 516 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване./


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз