Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0025-C0001
Номер на проект: № DIR-51011119-25-59
Наименование: "Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително селата Лозно, Жиленци и Слокощица"
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 12.01.2012
Начална дата: 01.02.2012
Дата на приключване: 12.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда изпълнение в два етапа. Първи етап – подготовка на инвестиционен проект, включващ следните дейности: 1. Разработване на прединвестиционно проучване (включително хидроложки, хидрогеоложки и проучвания, геодезически проучвания и заснемания, и др.); 2. Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения/разрешителни и изискуемите по процедурата карти и план за управление на утайките, оценка на съответствието; 3. Изработване и процедиране на подробен устройствен план за площадката, парцеларни планове и др. (в случай на необходимост); 4. Изготвяне на анализ Разходи-ползи; 5. Проектирането ще се изпълни в две фази: идейна и работна. Работното проектиране ще включва разработка на пълен комплект техническа документация за рехабилитация и разширение на канализационна мрежа, работен проект за сградни канализационни и водопроводни отклонения и работен проект за рехабилита
Дейности: Изготвяне на инвестиционни проекти
Преценка за ОВОС / ДОВОС за изграждане на ПСОВ (в случай, че компетентните органи преценят че е необходим такъв), разрешителни и решения по екологичното законодателство (ЗООС, ЗБР) и др.
Доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки - първи етап
Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управлението на проекта, открита процедура по чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Доставка на Оборудване за административни цели
Одит на проекта за първия етап на проекта
Публичност за първия етап на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 807 247 BGN
Общ бюджет: 2 365 868 BGN
БФП: 2 365 868 BGN
Общо изплатени средства: 1 419 863 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 365 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 684 926 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 734 937 BGN
1 419 863 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 982 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 547 941 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 587 950 BGN
1 135 891 BGN
В т.ч. Национално финансиране 383 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 136 985 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 146 987 BGN
283 973 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване';


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз