Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0023-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-23-56
Наименование: "Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в гр.Каварна"
Бенефициент: Община Каварна
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2011
Начална дата: 06.02.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Каварна
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда изпълнение в два етапа Първи етап – подготовка на инвестиционен проект, включващ следните дейности: 1. Разработване на Прединвестиционни проучвания; 2. Изготвяне на план за управление на утайките; 3. Изготвяне на подробен устройствен план; 4. Разработване на Идеен инвестиционен проект за реконструкция на ПСОВ гр. Каварна, съгласно горните нормативни актове и действащото в областта законодателство; Изготвяне на Работни инвестиционни проекти за реконструкция на водоснабдителна мрежа и изграждане на етапи от главни колектори и прилежаща канализационна мрежа, включително отливни канали на преливници (в случай, че е необходимо съгласно прединвестиционното проучване); 5. Изготвяне на финансови анализ; 6. Изготвяне на доклади, оценки, издаване на разрешителни/решения във връзка с околната среда, съгласуване и одобрение на инвестиционните проекти 7. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в проекта; Втори етап – реал
Дейности: Оценка (включително предварителна) за съответствието на инвестиционните проекти -включват се всички доклади на този етап
Закупуване на канцеларски материали и оборудване за административни цели
Изготвяне на анализ разходи-ползи или финансов анализ
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
Публичност за първия етап на проекта
Изработване на подробен устройствен план за площадката (ако е приложимо)
Подготовка на информация за Оценки по ОВОС, ЕО,ОС и Натура2000
Проектиране Проектиране (включващо идеен проект за ПСОВ и работни проекти за канализация и водопровод).
Външна Техническа Помощ
Разработване на прединвестиционно проучване Дейността включва: Експертни анализи и хидроложки и геоложки проучвания, както и технически планове и друга техническа документация, необходими за разработването на качествено и пълно инвестиционно предложение. Подготовка на Програма за управление на дейностите по отпадъците и утайките от ПСОВ
Одит на проекта за първия етап на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 348 755 BGN
Общ бюджет: 14 324 BGN
БФП: 14 324 BGN
Общо изплатени средства: 282 831 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 201 637 BGN
2013 108 000 BGN
2014 11 307 BGN
2015 - 38 114 BGN
282 831 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 161 310 BGN
2013 86 400 BGN
2014 9 046 BGN
2015 - 30 491 BGN
226 264 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 40 327 BGN
2013 21 600 BGN
2014 2 261 BGN
2015 - 7 623 BGN
56 566 BGN
Финансиране от бенефициента 58 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз