Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0014-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-14-32
Наименование: "Пречиствателна станция за отпадъчни води - кв. "Меден рудник", гр. Бургас - 2 етап: разширение"
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 03.01.2012
Начална дата: 30.01.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Рехабилитация на 2 км канализационни клонове в зона А, Б и Г на комплекс Меден Рудник; Изграждане на 8 км водопроводи и 8 км смесена канализационна мрежа, заедно с прилежащите сградни отклонения в зона Д на комплекс Меден Рудник; 1 бр. КПС; 2 бр. Биобасейни – Тип: радиални с вътрешен диаметър 30 м, работен обем на всеки биобасейн: 3 745 куб. м.; 2 бр. въздуходувки – въздуходувките са част от процеса на денитрификация за отстраняване на азота в отпадъчната вода. Производителност на една въздуходувка 59 куб. м/ мин.; 1 бр. вторичен утаител – радиален тип резервоар с хоризантално движение на потока, външен диаметър 20 м, площ 314 кв.м. Утайката се събира с чистач с гребла; 50 % от инсталациите за UV- дезинфекция – служи за обеззаразяване на пречистената вода с UV лампи, монтирани на канал.
Дейности: Дейност 10: Одит на проекта Извършването на одита ще бъде съобразено с изискванията на Поканата за кандидатстване и с Насоките за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС и ще обхваща и двата етапа на изпълнение на проекта. В рамките на одита по проекта ще се изготвят междинни и окончателен одитни доклади, включително одитно мнение за: - законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществени поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал.2 т. 22 „б” от ЗОП; - законосъобразността на допълнителните споразумения към договорите за обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществени поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал.2 т. 22, б. „б” от ЗОП; - осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Възложителя. Целта на одита ще бъде да удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Договорът, сключен независимият одитор ще се възлага по реда на ЗОП и ще бъде с подусловие за втори етап от реализацията на проектното предложение. Консултантът трябва да предостави ценова оферта, валидна за всеки един от етапите по одтелно. Дейността ще е с обхват и продължителност за двата етапа на проекта, като ще бъде предвидена възможност за предоставяне на отделна цена за всеки от един от етапите на проекта. Договорът ще бъде под условие и ще предвижда възможност за прекратяване поради неосигурено финансиране по ОПОС.
Дейност 5: Финансово икономически анализи Финансово икономически анализи: след отчитане на променените показатели при прединвестиционните проучвания ще бъде направен анализ на прогнозната стойност на строителството на канализацията и изграждането на допълнителните съоръжения в станцията до постигане на пълния й капацитет. Анализът разходи-ползи по проекта за разширение на канализационните мрежи и ПСОВ-Меден Рудник, гр. Бургас трябва да бъде изготвен в съответствие с изискванията и насоките на ЕК за изготвяне на анализ разходи-ползи, Указанията на ЕК за методиката за изготвяне на анализ разходи-ползи, Работен документ 4/2007 г- и Националната методология за изготвяне на анализ разходи-ползи
Дейност 4: Актуализация на плана за управление на утайките Актуализация на плана за управление на утайките, съобразно предвидените нови количества утайки след актуализацията на проекта. Програмата за управление на утайки, по която работи ПСОВ – Меден Рудник е съставена във връзка с реализацията на първи етап от проекта за реконструкция и разширение на съоръжението. Плана за управление на утайките в този смисъл обслужва етап І „Реконструкция”. За етапи ІІ и ІІІ се налага актуализация на този план, с оглед данните от прединвестиционното проучване.
Дейност 9: Организация и управление на проекта С цел осигуряване на добро управление на проекта, кандидатът ще сформира Звеното за изпълнение на проекта, като обособена единица в общинската администрация на извънбюджетна издръжка, в което служителите са назначени на срочни трудови договори. В структурата на звеното за изпълнение на проекта за първи етап от неговата реализация ще бъдат ангажирани: ръководител, технически координатор (инженер инфраструктура), инженер на асоциирания партньор, координатор, счетоводител и юрист.ЗИП ще бъде подпомогнат от външен екип, оказващ Техническа помощ на ЗИП за изпълнение на дейностите по проекта, определен по реда на ЗОП. В съответствие с Поканата за кандидатстване, обществената поръчка за външна техническа помощ по управление на проекта ще е с обхват и продължителност за двата етапа на проекта и ще предвижда възможност за предоставяне на отделна цена за всеки един от етапите на проекта. В договорите ще бъде предвидена възможност за прекратяване поради неосигурено финансиране по ОПОС, в случай на неодобрение на първия етап за изпълнение на проекта и прекратяване на Договора за БФП. Консултантът по техническа помощ ще оказва експертна помощ на ЗИП при изпълнение на дейностите, разработване на вътрешни правила за мониторинг и контрол по проекта, ще подготвя експертни становища при отчитането на проектните дейности и ще подпомага ЗИП с логистично-техническа помощ при ежедневното контролиране при изпълнение на дейностите.
Дейност 8: Подготовка и внасяне на доклада за изпълнение на първия етап Подготовка и внасяне на доклада за изпълнение на първия етап, включително окомплектоване с приложенията към него и други съпътстващи документи
Дейност 6: Работно проектиране на подлежащи за рехабилитация канализационни клонове Работно проектиране на подлежащи за рехабилитация канализационни клонове в зони А, Б и Г и за разширение на ВиК мрежите в зона Д, комплекс Меден Рудник, както и идейно проектиране на обединените втори и трети етап от изграждането на ПСОВ-Меден Рудник, при които ще се изграждат трети и четвърти биобасейн на станцията. Актуализираният идеен проект трябва да представи технологичното обединение на двата последни планирани етапа от изграждането на ПСОВ- Меден Рудник, като изключи част от повтарящите се дейности и актуализира стойността на СМР.
Дейност 2: Комплексна оценка за съответствието на идейния инвестиционен проект Комплексна оценка за съответствието на идейния инвестиционен проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ
Дейност 3: - Съгласувателни процедури, преценка за ОВОС и в случай на нужда, подготовка на ОВОС, екологична оценка, оценка на съответствието и др. Съгласувателни процедури, преценка за ОВОС и в случай на нужда, подготовка на ОВОС, екологична оценка, оценка на съответствието и др. Дейността включва: 1/ Преценка необходимостта от ОВОС. 2/ Според доказване необходимостта следва: Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка, оценка на съвместимостта. Издаване на необходимите решения/разрешителни и изискуемите по процедурата карти и оценка на съответствието.
Дейност 11: Публичност Публичност – изпълнение на мерките за информация и публичност, включително подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на ЕС и организиране на публични събития. При реализацията на тази дейност през първия етап от изпълнението на проекта се предвижда подготовка на информационни материали във връзка с инвестиционния проект и тяхното разпространение, публикации.Предвиденото за първи етап публично събитие ще се проведе в Официалната зала на Община Бургас. Договорът, сключен с изпълнителя за осигуряване на дейностите по публичност на проекта ще се възлага по реда на ЗОП и ще бъде с подусловие за втори етап от реализацията на проектното предложение. Изпълнителят трябва да предостави ценова оферта, валидна за всеки един от етапите по одтелно.
Дейност 1: Подготовка на прединвестиционни проучвания Прединвестиционни проучвания за:  Потенциала за развитие на новоприсъединените жилищни територии и възможностите за застрояване на свободните междублокови пространства в агломерацията;  Оценка на броя еквивалент жители, които ще бъдат присъединени към канализационната мрежа и пречиствателното съоръжение, според планираното оразмеряване на зоните;  Оценка на вътрешната канализационна мрежа на агломерацията и подготовка на предложение за реконструкция и подмяна на съществуващи диаметри, с цел осигуряване на по-висок капацитет;  Обследване на плановете за разширение на зона Д, анализ на изпълнените участъци и предложение за комплексно решение на ВиК мрежата в зоната;  Предложение за комплексно изграждане на трети и четвърти биобасейн и втори вторичен утаител на ПСОВ- Меден Рудник, съобразно оценките за броя еквивалент жители на агломерацията.
Дейност 7: Подготовка на тръжни досиета за възлагане на планираните дейности от двата етапа на проектното предложение Подготовка на тръжни досиета за възлагане на планираните дейности от двата етапа на проектното предложение, а именно: (1) подготовка на прединвестиционни проучвания, проектиране, план за управление на утайките (при условие, че прединвестиционните проучвания категорично докажат необходимостта от извършването на тази актуализация) и съгласувателни дейности; (2) техническа помощ към ЗИП и подготовка на доклад за изпълнение на първи етап от проектното предложение; (3) публичност; (4) одит; (5) комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект; (6) СМР на линейна инфраструктура и инженеринг-работно проектиране, изпълнение на трети и четвърти биобасейн на ПСОВ, доставка и монтаж; (7) осъществяване на строителен и авторски надзор по време на строителството.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 313 852 BGN
Общ бюджет: 361 725 BGN
БФП: 361 725 BGN
Общо изплатени средства: 259 995 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 361 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 158 192 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 101 802 BGN
259 995 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 302 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 126 554 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 81 442 BGN
207 996 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 638 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 20 360 BGN
51 999 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване.';


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз