Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.08-0001-C0001
Номер на проект: Заповед № 198 от 03.02.2012 г.
Наименование: ПО НОВ ПЪТ – ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ КЪМ РЕИНТЕГРАЦИЯ
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.01.2012
Начална дата: 03.02.2012
Дата на приключване: 31.10.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване възможностите за активно поведение на пазара на труда и подпомагане процеса на реинтеграция на лишените от свобода чрез включване в курсове за професионална квалификация и адаптиране към външната среда, след изтърпяване на наложеното наказание.
Дейности: 1. Организация и управление Успешна реализация на дейностите по Проекта и достигане на заложените индикатори за изпълнение и индикатори за резултат.
2. Осигуряване на гъвкави форми на обучение в съответствие с индивидуалните потребности на лишените от свобода Въвеждане на иновативен гъвкав подход за осигуряване на образователни програми в съответствие с индивидуалните потребности на всички лишени от свобода.
3. Включване в професионално обучение в съответствие с индивидуалните възможности и образователен ценз на лишените от свобода. Осигуряване на професионално обучение на лишените от свобода за придобиване или повишаване на професионалната квалификация.
4. Предоставяне на професионално обучение. Извършване на професионално обучение на лишените от свобода чрез дейности, реализирани в учебните бази на Центъра за професионално обучение към Държавното предприятие “Фонд затворно дело”.
5. Предоставяне на посреднически услуги от Агенция по заетостта на лицата, преминали обучение, на които им предстои напускане на местата за лишаване от свобода. Улесняване и ускоряване процеса на търсене на работа след напускане на местата за лишаване от свобода
6. Визуализация и публичност. Информиране на обществеността, заинтересованите страни и представителите на целевата група за дейностите, целите, очакваните резултати и съфинансирането от Европейския социален фонд по Проекта.
Партньори
Партньори:
Държавно предприятие ”Фонд затворно дело”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 926 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 718 BGN
2013 - 28 718 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 411 BGN
2013 - 24 411 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 308 BGN
2013 - 4 308 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз