Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0036-C0001
Номер на проект: 5103020-29-672
Наименование: "Разработване на планове за действие за три критично застрашени растителни видове от флората на България"
Бенефициент: Клуб “Приятели на Природен парк “Врачански Балкан”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 01.02.2012
Дата на приключване: 01.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Опазване и устойчиво управление на популациите на три вида критично застрашени растителни видове от флората на България
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта За изпълнението на дейността отговаря кандидата и партньора. Ще бъде сформиран екипа на проекта. Той ще включва ръководител, координатор, счетоводител и юрист. Екипа ще разработи графици и ще отговаря за цялостното изпълнение и отчитане на проекта. Отделно след проведен конкурс ще бъдат сключени договори с трима експерти „Ботаника” и един експерт „ГИС”. Всички работещи по проекта ще бъдат външни лица на граждански договори. За проектния екип ще бъда обособен офис, предоставен от бенефициента и съответното обзавеждане и оборудване. Подготвени експерти, офис, офис техника, канцеларски материали и консумативи.
Дейност 2: Проучвания и анализ на наличната информация за трите растителни вида За дейността отговарят ръководителя и тримата експерти „Ботаника”. В рамките на дейността ще бъдат извършени проучвания, обобщаване и анализ на съществуващата информация от направените до момента проучвания върху трите растителни вида. Ще бъдат проучени хербарни материали, публикации, научни изследвания, налична литература и др. източници. Ще бъде проучен природозащитният статус на видовете по българското и международно законодателство и присъствието им в списъци на директиви, конвенции и др.
Дейност 3: Провеждане на предварителни проучвания Ръководителя, координатора и тримата експерти „Ботаника”. Проучванията ще обхващат и трите растителни вида. Ще бъдат проведени собствени изследвания, анализ и обсъждане на събраната информация с акцент върху идентифицирането на заплахите и предлагането на мерки за опазване на видовете. Ще бъдат проучени биологичните особености и екологични изисквания на видовете, таксономия и номенклатура, морфология и др. Ще бъдат изготвени биологични характеристики на видовете, разпространение в страната. Ще бъда проверена и описана цялата налична информация за разпространението на вида в страната, намираща се в научни институции (вкл. хербариуми), административни структури, НПО и частни лица – по литература, сборове и наблюдения.
Дейност 4: Инвентаризация на находищата В рамките на дейността ще бъдат направени пълни инвентаризации на находищата на трите растителни вида. Ще бъдат изготвени характеристики и състояние на местообитанията, почвените и климатичните условия в тях, растителни съобщества, собственост на земите и начин на трайно ползване. Ще бъдат проучени численост, плътност и структура на популациите на всяко едно находище съгласно показателите от Заданията. Дейностите по извършване на проучването в НП «Пирин» ще бъдат организирани от партньора.
Дейност 5: Картиране на находищата За всяко находище на всеки един от видовете ще бъдат разработени съгласно Заданията: • Таблица с находищата, включваща GPS координати, площ и др. • Обща карта, на която да са означени всички известни находища на вида в ГИС формат – ArcGis съвместим файлов формат (UTM WGS84 zone 35N); • Индикативни карти за всяко находище в ГИС формат – ArcGis съвместим файлов формат (UTM WGS84 zone 35N).
Дейност 6: Изготвяне на оценки на състоянието на компонентите на околната среда За всеки от трите вида ще бъдат проучени екологичните фактори, ще бъдат набелязани лимитиращи фактори и заплахи, антропогенни фактори, естествени фактори и оценени реалните и потенциални заплахи за всяко от находищата на видовете.
Дейност 7: Разработване на мерки за опазване и/или възстановяване на видовете В рамките на дейността ще бъдат разработена Част 3 от Заданията за плановете за действие за трите растителни вида. Ще бъдат определени цели и мерки за опазване на вида и местообитанията му, приоритетни цели, критерии на базата на които се подбират и планират дейностите за видовете, дейности за опазване, подържане и възстановяване на популацията, дейности по възстановяване на популациите в някои територии, ключови фактори и елементи от околната среда, представляващи обект на дългосрочен мониторинг и др. Мерките се представят за всяко находище поотделно, като обединяване може да се направи само ако се предлагат едни и същи мерки за различните находища. Ще бъдат описвани необходимите природозащитни действия за опазването на вида и местообитанията му, свързани с: Политики и законодателство; • Научни изследвания; • In situ и ex situ опазване и възстановяване на популацията на вида; • Възстановителни и/или поддържащи мерки за местообитанието на вида, вкл. свързани с инвазивни чужди видове; • Мониторинг на вида и местообитанията му и бъдещи проучвания. Ще бъдат набелязани основните оперативни и управленски решения и ограничения, свързани с опазването на популацията на всеки от видовете.
Дейност 8: Изготвяне на проекти на Плановете с приложения Ще бъде разработен проекта за всеки един от трите Плана за действие, който ще включва всички разработки до момента на базата на изискванията на Заданията. Ще бъдат разработени всички останали части на Заданията за Плановете – Част 4 Наблюдение и контрол и Част 5 Бюджет и график за реализиране на дейностите и индикатори.
Дейност 9: Провеждане на обществени обсъждания В рамките на дейността ще бъдат идентифицирани всички заинтересовани за всеки от Плановете за действие страни. Ще бъде определен ден и място за всяко от обсъжданията (по всяка вероятност в София) и разпратени покани до заинтересованите страни. На всяко обсъждане ще бъда представен съответния проект на План за управление и воден протокол за съответните предложения и забележки. Ще бъда уточнен срок за писмено подаване на предложения за корекции и начин за тяхното подаване. На всяко обсъждане ще бъда воден съответния протокол.
Дейност 10: Изготвяне на окончателни варианти и внасяне за одобрение В рамките на дейността ще бъдат обсъдени и отразени целесъобразните препоръки в резултат на обсъжданията след което трите Планове за действие ще бъдат депозирани за разглеждане от Националния съвет по биоразнообразие.
Дейност 11: Осигуряване на публичност на проекта и програмата Ще бъдат осъществени дейности по разпространяване на информация за проекта и осигуряване на публичност на ОП „Околна среда” и помощта на ЕС. За целта ще бъде извършено следното: - провеждане на две пресконференции – в началото и края на проекта; - публикации в медии за начало и край на проекта – 4 бр. - рекламна дипляна за проекта – 500 бр. - рекламна листовка за трите растителни вида и проблемите при тяхното опазване.
Дейност 12: Приключване на проекта В рамките на дейността ще бъдат изготвени финални финансови и технически отчети и предприети всички необходими действия по приключване на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ОДИТ НП" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 760 BGN
Общ бюджет: 29 478 BGN
БФП: 29 478 BGN
Общо изплатени средства: 29 478 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 952 BGN
2013 16 372 BGN
2014 6 154 BGN
2015 0 BGN
29 478 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 909 BGN
2013 13 916 BGN
2014 5 230 BGN
2015 0 BGN
25 056 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 043 BGN
2013 2 456 BGN
2014 923 BGN
2015 0 BGN
4 422 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени Планове за действие за видове по ЗБР.
Индикатор 2 Брой видове за чеито опазване са предприети дейности.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз