Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.08-0006-C0001
Номер на проект: 5113123-6-691
Наименование: "Изготвяне на планове за управление на защитена зона "Язовир Овчарица" BG0002023 и защитена зона "Язовир Жребчево" BG0002052"
Бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води - Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 30.04.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Изготвяне на Планове за управление (ПУ) на ЗЗ “Язовир Овчарица“ и ЗЗ “Язовир Жребчево“
Дейности: Дейност 7: Дейности за информация и публичност За дейността отговорност носи Отговорник обществени обсъждания и публичност. С помоща на Отговорник консервационни дейности той подготвя текстовата част към печатните издания, уеб- и преслистовете, подготвя работния сценарий за филма, участва в избора на външни изпълнители и контролира качеството на готовия продукт. Предвиждат се следните дейности: 7.1. Пресконференции - с цел информиране на медиите и обществеността с дейностите по проекта се предвиждат три пресконференции за представяне на проекта и постигнатите резултати в началото и края на проекта и за обобщаване на резултатите при приключване на теренните дейности. Пресконференциите ще се провеждат в конферентната зала в сградата на РИОСВ – Ст. Загора. 7.2. Публикации на резултатите от анализите и проучванията – - предвидените доклади за обобщаване на анализите и проучванията по Дейност 3 ще бъдат публикувани като сборник – тираж 300 бр. ; - ще бъдат публикувани данните за орнитофауната на ЗЗ „Язовир Овчарица“, за която освен резултатите от картирането (Дейност 4), има и голям обем информация добита при предпроектни проучвания – тираж 300 бр. Така информацията ще стигне до широк кръг от хора – ученици, студенти, научни работници, а ще бъде от полза и за представители на бизнеса (арендатори на водни площи, туроператори и др.). 7.3. Други печатни издания: Изготвяне на печатни и информационни илюстровани цветни материали – образователни стикери с образи на целевите видове – 6 вида с общ тираж 1800 бр., информационни стикери (за малоразмерна техника, уреди и съоръжения) – тираж 100 бр., обозначителни стикери (за едрогабаритната техника ползвана по проекта) – тираж 20 бр., информационна брошура – тираж 4000 бр., плакати (постери) популяризиращи целевите за проекта видове – тираж 1000 бр. Изданията ще бъдат разпространени в целевите райони, като по този начин ще допринесат за популяризиране на целевите видове. 7.4. Рекламни материали – химикалки, тефтери по 200 бр. – те ще бъдат използвани и раздавани по време на организираните обществени обсъждания, формални и неформални срещи и пресконференциите по проекта. 7.5. Други начини за популяризиране на дейностите по проекта - разпространение на над 10 прес- и уеблиста и новини, отразяващи целите, работата и резултатите по проекта. Информацията ще бъде разпращана до местни медии и изнасяна на сайтовете на РИОСВ – Стара Загора и “Зелени Балкани – Стара Загора”; - за популяризиране на дейностите по проекта ще бъдат използван и социалните мрежи – Facebook, You Tube и пр.; - партньора по проекта – “Зелени Балкани – Стара Загора” ще разпространява информация по базата си данни с членове-съмишленици от целевите територии; - изработка на банери, които ще бъдат използвани за нагледна агитация по време на пресконфернции и мероприятията около обществените обсъждания
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността се изпълнява от бенефициента (РИОСВ - Стара Загора) в тясна координация и комуникация с МЗ и УО на ОПОС. Прекият отговорник е Ръководителят на проекта, който осъществява контрол за изпълнението на дейностите по график. Ръководителят осъществява връзката между Екипа на проекта, ръководството на РИОСВ - Стара Загора и МЗ. При стартирането на проекта Ръководителят подготвя документация и администрира сформирането на Екипа за управление и набирането на членовете на екипа на проекта. Проследява и подготвя тримесечните, годишни и финални отчети, авансови и междинни искания за средства и др. Избора на експертите трябва да отговаря на спецификата и характеристиката на всяка от дейностите при спазване на ЗОП. Ежемесечно събира екипа на проекта и изслушва докладите за напредъка на дейностите, трудности, проблеми и др.
Дейност 6: Обществени обсъждания на ПУ Организацията и провеждането на обществените обсъждания и съпътстващи дейности – семинари, работни срещи – се осъществява от отговорник обществени обсъждания и публичност. Той: - организира обществените обсъждания във всяка от общините, в чиито територии попадат ЗЗ, изпълнявайки всички точки от чл. 13 на “Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони”; - провежда обществените обсъждания спазвайки чл.14 от “Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони”; - отговаря за събирането и протоколирането на постъпилите становища, възражения и предложения; - отговаря за текстовата част и оформлението на печатните издания. За по-лекото протичане на обществените обсъждания и максимална информираност на заинтересованите страни/целеви групи се предвижда следният алгоритъм за провеждане им: 1. В първите месеци на проекта ще бъдат проведени работни срещи с представители на целевите групи. Началото на проекта ще бъде широко оповестено чрез масмедиите (пресконференции) и по места чрез разлепяне на съобщения с информация за проекта и за насрочените работни срещи. Целта е да се информират максимален кръг от заинтересовани лица, но приоритетни ще са отговорни лица от бизнеса, НПО, общински и държавни структури. Тяхното сътрудничество ще е необходимо с цел по-лесното протичане на дейностите по проекта и за разясняване на целите му сред останалото население в районите. 2. Когато станат ясни повечето детайли от ПУ ще се проведат планувани семинари с най-широко участие на заинтересованите лица. За максимално доброто информиране на хората и разясняване на предимствата на земите в зоните по НАТУРА 2000 се предвижда в семинарите да вземат участие лектори-специалисти в областа на компенсаторните плащания за земеделски земи, компенсаторните плащания по Оперативна програма развитие на сектор рибарство (ОПРСР) и НАТУРА 2000, за да отговарят на въпроси и да дават консултации. Между работните срещи и семинарите се предвижда населението от целевите групи да бъде допълнително информирано, както чрез лични контакти, така и с непрекъснат поток от печатна информация (листовки, брошури, картен материал) за НАТУРА 2000, за българското природозащитно законодателство, за компенсаторните инструменти на ЕС, за възможности за участие в европейските програми за земеделие, животновъдство и екология и др. 3. На финалния етап ще се осъществят самите обществени обсъждания, на които ще бъде представен работния вариант на ПУ. Там отново ще присъстват гореспоменатите лектори.
Дейност 3: Събиране на нова информация, която има връзка с предмета на опазване 3.1. Физикохимия на водните площи; За установяване на физикохимичните показатели на водата ще бъдат взети и анализирани проби от лаборатория на МОСВ. Вземане на водни проби за анализ е планирано по веднъж през топлото и студеното полугодие, в точки на водовливане и водопотребление, както и от откритото водно пространство – за двете ЗЗ общо в 15 точки. Всяка проба ще бъде изследвана по 12 показателя. Въз основа на получените резултати ще бъде изготвен експертен доклад за физикохимичното състояние на водите във водоемите в ЗЗ. 3.2. Батиграфия; Очертаването на релефа на дъното във важни участъци от водните площи става с помощта на специализирана техника от външен изпълнител. Дейността му ще бъде контролирана на терен от консервационния екип. Въз основа на получените резултати ще бъде изготвен експертен доклад с препоръки за контрол на промените на водното ниво през размножителния за рибата сезон. 3.3. Проучване на фито-, зоопланктон и бентосни организми; Предвидено е вземане на проби за изследване по веднъж през всеки сезон от различни точки в водоемите, общо четири пъти. Проби ще бъдат взети от пет водоема – яз. Овчи кладенец-1, Топло и Студено езеро за ЗЗ „Язовир Овчарица“ и Рибарници Николаево и яз. Жребчево за ЗЗ „Язовир Жребчево“. Дейността ще се осъществява от външен изпълнител с контрол на терен от консервационния екип. За резултатите ще бъде подготвен експертен доклад. 3.4. Проучване видовия състав и състоянието на рибните запаси: Според установената за целта методология дейността представлява улов на риба с различни по вид мрежи, регистрация, измервания и освобождаване в два от водоемите на ЗЗ “Язовир Овчарица” и в яз. Жребчево. Работата ще се извършва от външен експерт и нает риболовен екип и ще се контролира на терен от консервационния екип. За резултатите ще бъде подготвен експертен доклад. 3.5. Проучване на видов състав и състояние на популациите на земноводни: Дейността се състои в улавяне, регистрация, измервания и сексиране на екземплярите по установена методика. Дейността се извършва в четири водоема в рамките на ЗЗ “Язовир Овчарица” и в непосредствена близост до нея, през нощта от външен експерт и консервационния екип, който ще осъществява и контрол. За резултатите ще бъде подготвен експертен доклад. 3.6. Актуализация и верификация на информацията за имотите в ЗЗ: Дейността се осъществява от консервационния екип след получаване на наличната информация от поземлените комисии с помоща на GPS и специализиран софтуер. Състои се в обхождане на терените и сверяване на актуалното състояние и начина на трайно ползване с наличната информация. За изпълнението на Дейност 3 ще отговаря отговорник консервационни дейности. Той ще участва и в комисията по избор на външни изпълнители за съответните дейности.
Дейност 4: Картиране на местообитания на видове, предмет на опазване Отговорник за дейността е Отговорник консервационни дейности. Дейността може да се раздели на три етапа според сезона и спецификата на дейността: – картиране на местообитанията на зимуващите и мигриращи видове; – картиране на гнездовите местообитания на видове, размножаващи се в зоните; – обработване на информацията и представянето и като табличен и картен материал. Чрез дейностите по тази точка ще бъде събрана и информация за разпространение, численост и други популационни характеристики на видовете - предмет на опазване - съгласно Глава II на утвърдените от Министъра на ОСВ Задание за изготвяне на ПУ на ЗЗ (вж. Приложение “Други документи, според насоките за кандидатстване“) и Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони. Локализацията на видовете и определянето на таксономичната им принадлежност и брой ще става основно с помоща на предвидената по проекта оптика визуално. В някои от случаите ще е необходимо и заснемането на обектите с фотоапарати с голямо увеличение, преброяване и определяне на вид, пол, възраст и брой по снимковия материал. За част от видовете, таксономията на отдалечени и прикрити обекти може да бъде определена само чрез издаваните звуци, за което ще се използва звукозаписна техника. Локализацията на гнездовите ареали и брой на размножаващи се двойки ще става визуално с използване на оптика и снимачна техника, по издаваните звуци и на място с използване на лодката по начин и време, което да не попречи на размножаването на видовете.
Дейност 8: Одит на проекта Ръководителят на проекта съвместно с останалите членове на комисията по избор на външни изпълнители провеждат процедурата за избор през първите месеци на действие на проекта и възлагат изпълнението на сертифициран одитор – фирма или физическо лице след подписване на договор. Извършва се текущ одит и при подготовката на всяко междинно искане одитора извършва одит, както и при изготвянето на финален отчет. През първата календарна година, когато са предвидени по-голяма част от разходите, това ще става приблизително през 4 месеца, в зависимост от финализирането на определена група от дейности. През втората година разходите ще са по-малко, съответно и текущия одит. Одитите се заверяват от одитора. Преди подаване на искания за средства следва да се представи одитен доклад, за извършен одит с одитно мнение за: законосъобразността на съответните обществени поръчки с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22 „б“; осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система. Към окончателното искане за средства бенефициентът представя окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит според изискванията на ОПОС.
Дейност 2: Събиране, систематизиране и анализ на наличната информация, касаеща описанието и характеристиките на ЗЗ Прекия отговорник е координаторът на проекта. Контактите по места и анализа на получената информация ще се осъществява от консервационния екип. Нужната информация ще се изисква чрез писма, по телефон, факс или лично по места. Повторен контакт по места за получаване на информацията – само при необходимост. Основните данни, които ще се изискват (и най-големи като обем) са: - информация за собственост и начин на трайно ползване на земите – от МЗХ и поземлените комисии; - общество и демографска характеристика – от НСИ, общини и кметства - стопанска дейност и антропогенно влияние – от общини и фирми, развиващи дейност в ЗЗ; - данни за климат, почви, води и др. – от предишни научни доклади и публикации; Следва анализ и обработка на получената информация за довеждане до вид, подходящ за работа според изискванията на Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (обн. ДВ бр.7 от 27.01.2009 г.), одобрените задания и Практическо ръководство за изготвяне на ПУ за ЗЗ.
Дейност 5: Разработване на ПУ Отговорник за дейността е Отговорник консервационни дейности. Работата по дейност 5 ще започне след натрупване на достатъчно информация за определен етап от разработване на плана, като консервационния екип, който ще я осъществява се придържа стриктно към Практическо ръководство за разработване на ПУ на ЗЗ и Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони. На първия етап от разработката на ПУ ще бъде съставено описание на всяка зона. Голяма част от необходимата за това информация вече е налична, трябва да бъде събрана и систематизирана. По-късно липсващите данни ще бъдат допълвани с информацията от докладите на експертите. При втория етап въз основа на събраната информация и анализирането и ще бъдат определени ключовите местообитания и видове, тяхното благоприятно природозащитно състояние (БПС) и заплахите в зоните. Ако е необходимо ще бъде въведено зониране. Ще бъдат определени режимите и препоръките. Следващият етап включва определяне на целите на ПУ и изработване на план за действие. В него трябва да са предвидени най-удачните варианти на действие, набелязани възможни източници на финансиране, възможност за текущ мониторинг и промяна на ПУ. На последния етап ще бъде изработен първият годишен работен план. Утвърдените ПУ ще бъдат тиражирани в изпълнение на чл.17, ал.1 от Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 418 463 BGN
Общ бюджет: 331 779 BGN
БФП: 331 779 BGN
Общо изплатени средства: 333 617 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 331 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 83 693 BGN
2013 162 430 BGN
2014 87 494 BGN
2015 0 BGN
333 617 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 282 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 71 139 BGN
2013 138 066 BGN
2014 74 370 BGN
2015 0 BGN
283 574 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 554 BGN
2013 24 365 BGN
2014 13 124 BGN
2015 0 BGN
50 043 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени Планове за управление на защитени зони
Индикатор 2 Брой видове, за чието опазване са изпълнени дейности .
Индикатор 3 Привлечени за устойчивост на проекта заинтересовани икономически и административни субекти (stakeholders)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз