Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.08-0002-C0001
Номер на проект: 5113123-2-687
Наименование: "Разработване на планове за управление на защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици BG0002099 "Кочериново" и BG0002101 "Мещица"
Бенефициент: Регионална инспекция за околна среда и водите - гр. Перник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 06.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване на План за управление на ЗЗ за опазване на дивите птици „Мещица“ и План за управление на ЗЗ за опазване на дивите птици „Кочериново“
Дейности: Дейност 5: Изготвяне на ГИС и цифров модел • Изработване на цифрови модели на защитена зона „Мещица” и Защитена зона „Кочериново”. Данните ще бъдат в следния формат: • Графични данни - в проекционна координатна система WGS84/GCS, в координатна система 1970 г.,и в Балтийската височинна система. • Атрибутивни данни - таблици в mdb формат на MS ACCESS. Цифровите модели ще бъдат за всяко едно землище поотделно, попадащо изцяло или частично в защитените зони. ЦМТ се състои от географски обекти, разпределени в класове.
Дейност 4: Осигуряване на материално-техническо оборудване • Проучване на цените на пазара и провеждане на обществени поръчки. Апаратурата е необходима за реализирането на проекта. След приключването на проекта МТО остава собственост на РИОСВ-Перник. • Апаратурата следва да отговаря на спецификата в заданието – опис към разчета на дейност 3.
Дейност 3: Инвентаризация • Инвентаризацията включва: 1.Инвентаризация, мониторинг и картиране на видовете птици, предмет на опазване в ЗЗ “Мещица“ и ЗЗ “Кочериново“. 2.Инвентаризация на други видове от Приложение 2 и Приложение 3 към ЗБР. В Защитена зона за опазване на дивите птици „Кочериново” BG0002099 предмет на опазване са 3 вида птици по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР: Бял щъркел (Ciconia ciconia), Ливаден дърдавец (Crex crex) и Червеногърба сврачка (Lanius collurio). В Защитена зона за опазване на дивите птици „Мещица” BG0002101 предмет на опазване са 2 вида птици по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР: Ливаден дърдавец (Crex crex) и Червеногърба сврачка (Lanius collurio). 1.Проучване на състоянието на описаните видове. Теренна работа по съответната методология. 2. Определяне на природозащитното състояние на популациите на видовете, предмет на опазване в зоните. 3.В плановете ще бъде направена оценка на благоприятното природозащитно състояние за видовете и изготвени таблици за определяне на БПС за всеки вид с референтните стойности за защитените зони. 4. На базата на събрани данни ще се направи обобщена информация за всички заплахи, влияещи неблагоприятно върху състоянието на видовете – предмет на опазване в двете защитени зони. На базата на оценките, заплахите и въздействията ще се опишат общите режими (ограничени, позволени и препоръчителни дейности), необходими за постигане на благоприятното природозащитно състояние на всеки вид, който е предмет на опазване. Ще се изготвят и специфични режими за типове земеползване, за отделни видове или други ясно определяеми характеристики на зоната.
Дейност 6: Обществени обсъждания • Дейността включва: подготовка на изготвените проекти на планове за публикуване, осведомяване на обществеността чрез публикуване на обявления в централен ежедневник, местни ежедневници, местни кабелни телевизии и радио, писмено уведомяване на институциите и кметовете на общини, подготвяне представянета на проектите чрез презентации или по друг начин, водене на протоколи при обществените обсъждания, изготвяне на справки, обобщаващи постъпилите становища и възражения, които следва да се представят на Министъра на околната среда и водите. • Съгласно чл.13, ал.1 от Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони РИОСВ-Перник организира обществено обсъждане на изготвените проекти на планове за управление на ЗЗ „Мещица” и ЗЗ „Кочериново”, като: 1.Тридесет дни преди датата на общественото обсъждане: 1.1. обявява в един централен ежедневник и чрез местни средства за масово осведомяване датата, часа, мястото и предмета на общественото обсъждане, както и мястото или местата, където плановете за управление са на разположение на обществеността и заинтересуваните страни; 1.2. уведомява писмено Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната агенция по горите, съответните областни и общински администрации, съответния регионален исторически музей, научни и академични институции за обстоятелствата по т. 1; 1.3. поставя съобщения с обстоятелствата по т. 1 на видно място в съответните общини , в чийто териториален обхват попада защитената зона, както и на интернет страниците на МОСВ и РИОСВ; 1.4. предоставя предвидените за обсъждане планове за управление на електронен носител в МОСВ, за да бъдат публикувани на интернет страницита на ведомството и публикува същите на своята интернет страница. 2. Провежда обявените обществени обсъждания на изготвените проекти на планове за управление, което включва: 2.1. представя на общественото обсъждане плана за управление; 2.2. води протокол от общественото обсъждане; 2.3. изготвя справка за приетите и неприетите становища, възражения и предложения с мотивите за това. Представените на общественото обсъждане писмени становища, възражения и предложения се прилагат към протокола и се включват в справката по т. 2.3. Писмени становища, възражения и предложения по плана за управление на защитената зона могат да се представят и в 14-дневен срок след датата на общественото обсъждане, като се включват в справката по т.2.3.
Дейност 8: Одит • Независим извънведомствен контрол на изпълнение на предвидените дейности.
Дейност 7: Информация и публичност 1. Пресконференции – 1 при старта на проекта, 1 след първата година за напредъка на проекта, 1 при приключване на проекта. 2. Дипляна за проекта. 3. Брошури за Плановете за управление на защитените зони-по един вид за всяка зона. 4. Информационни табели. 5. Папки. 6. Информационни стикери. Всичките печатни издания с лого на програмата и на проекта.
Дейност 2: Анализ на информация • Събиране на данни за обществото и обществените процеси (предвижда се проучване на населението, демографски процеси, населените места и проблемите на местното управление, анализ на наличния капацитет за развитие на туризма). Ще бъдат обследвани Общинските планове за развитие. Ще се събере наличната информация от плановете на община Перник и община Брезник, област Перник, община Божурище, Софийска област, община Рила и община Кочериново, област Кюстендил и община Благоевград. -Анализ на икономическото развитие, включващ анализ на състоянието на селското стопанство (с акцент върху пасищното животновъдство, млеко- и месопроизводството) и земеползването; анализ на икономическото развитие на малките и средните предприятия, анализ на инфраструктурната изграденост, анализ на състоянието и развитието на социалната сфера, приоритети и секторни политики на засегнатите общини, стопанска дейност и антропогенни влияния (наличие на други планове и програми касаещи ползването на територията и ресурсите на защитените зони; анализ на съществуващи и потенциални икономически фактори и интереси). Ще бъде направен анализ на различните правомощия и отговорности на всички административни органи, които имат отношение към постигане на целите на 33. • Обобщаване на цялата постъпила информация в текстови и графичен вид по утвърдени Задания и представянето и под формата на Планове за управление на защитена зона „Мещица“ и ЗЗ „Кочериново“.
Дейност 1: Управление на проекта • За изпълнението на дейността отговаря РИОСВ- Перник. • Основните стъпки при реализацията на дейността: - седмични оперативни дни, - месечни отчети, - провеждане на процедури по ЗОП, - контрол при изпълнение на дейностите по план-график, - финансово управление на проекта, - техническо управление на проекта, - кадрово управление на проекта; - екипност в работата с изпълнители.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕСРИ България" ООД
ДЗЗД "ГИС Перник"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 410 989 BGN
Общ бюджет: 283 051 BGN
БФП: 283 051 BGN
Общо изплатени средства: 283 051 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 283 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 179 224 BGN
2013 140 873 BGN
2014 0 BGN
2015 - 37 047 BGN
283 051 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 240 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 152 341 BGN
2013 119 742 BGN
2014 0 BGN
2015 - 31 490 BGN
240 593 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 884 BGN
2013 21 131 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 557 BGN
42 458 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени и утвърдени със заповед от министъра на околната среда и водите планове за управление на защитени зони за опазване на дивите птици които не се припокриват със зони за опазване на местообитания на дивата флора и фауна (по реда на чл.16 от Наред
Индикатор 2 Видовете птици засегнати в планове за управление на защитени зони


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз