Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.06-0002-C0001
Номер на проект: A11-31-2
Наименование: Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии
Бенефициент: Национален център за информация и документация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2011
Начална дата: 01.02.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се създаде организация и технологичен потенциал в НАЦИД за прилагане на Закона за признаване на професионални квалификации и Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка /приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г./, като по този начин се осигури подобрено административно обслужване за гражданите и бизнеса като участници в европейския пазар на труда, за постигане на приоритетите на стратегията „Европа 2020” – „развиване на човешкия капитал и свободно движение на хора и услуги в рамките на Общността, създаване на стойност чрез основаване на растежа върху знанието и повече възможности за хората в отворени за всички общества”.
Дейности: Дейност 1 Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка Възлагане на обществена поръчка за изпълнение на проектните дейности 2,3,4.1 и 5. Сертификация на техническото задание от акредитирано лице съгласно изискванията на ЗЕУ
Дейност 2 Аналитични дейности Анализ на административните процеси на предлаганите услуги в НАЦИД, възложени с Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобира професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професияна територията на друга държава членка на ЕС
Дейност 3 Подготовка на нормативни и стратегически документи Разработка на Стратегически план за действие за периода 2011-2015; разработка на нови и актуализиране на съществуващи правила, практически методики и процедурни наръчници за изпълнение; юридически разработки
Дейност 4 Разработка, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството Съгласно стандарта ISO 9001:2008
Дейност 5 Технологични разработки Надграждане на съществуващата единна информационна система за академично признаване с нов модул, осигуряващ административните услуги и процеси във връзка с професионалните квалификации по нерегулирани професии; разработка на публични електронни регистри за издадените удостоверения и отказите; разработка на електронни услуги; обучение на служителите за работа с новите функционалности
Дейност 6 Одит
Дейност 7 Дейности по информация и публичност Пресконференции, разяснителна кампания, информационни дни, печатни материали
Дейност 8 Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Абеатус ЕООД
"Ей Ен Партнърс" ДЗЗД
Феста Тур
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 501 573 BGN
Общ бюджет: 487 268 BGN
БФП: 487 268 BGN
Общо изплатени средства: 487 268 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 487 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 252 866 BGN
2013 234 402 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
487 268 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 414 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 214 936 BGN
2013 199 242 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
414 178 BGN
В т.ч. Национално финансиране 73 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 930 BGN
2013 35 160 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 090 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Стартирала процедура в срок и без забележки от формален характер
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой запитвания и искания за разяснение на процедура и документацията, постъпили в установения срок
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой кандидати с оферти, адекватни на очакванията по проекта
Индикатор 4 По Дейност 1 - Избран в срок подходящ изпълнител и сключен договор по проекта
Индикатор 5 По Дейност 2 - Броя реализирани анализи, проучвания, изследвания
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой проведени срещи с представители на НАЦИД и представители на заинтересовани страни за отчитане на тяхното мнение и препоръки
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой проучени международни практики
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой посетени страни-членки на ЕС
Индикатор 9 По Дейност 2 - Извършена оценка на административните услуги и възможностите за тяхното предоставяне онлайн
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой разработени стратегически документи
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой разработени и внедрени методики, инструкции, вътрешни правила за работа и наръчници
Индикатор 12 По Дейност 3 - Брой юридически доклад с коментар и/или препоръки за изменение на нормативна база
Индикатор 13 По дейност 4 - Брой разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008
Индикатор 14 По Дейност 5 - Брой разработен, сертифициран и внедрен модул към Единната информационна система и база данни
Индикатор 15 По Дейност 5 - Брой проведени съпътстващи обучения за работа с разработената система за служители на НАЦИД
Индикатор 16 По Дейност 5 - Брой внедрени публични електронни регистри
Индикатор 17 По Дейност 5 - Брой реализирани електронни административни услуги
Индикатор 18 По Дейност 6 - Брой одитни доклади по проекта
Индикатор 19 По дейност 7 - Брой прес-конференции
Индикатор 20 По Дейност 7 - Брой информационни дни
Индикатор 21 По Дейност 7 - Брой прес-съобщения
Индикатор 22 По Дейност 7 - Брой брошури
Индикатор 23 По Дейност 7 - Брой дипляни
Индикатор 24 По Дейност 7 - Актуална информация в Интернет-страницата на НАЦИД
Индикатор 25 По Дейност 8 - Сключени договори по проведени тръжни процедури
Индикатор 26 По Дейност 8 - Одобрени в срок и без съществени забележки от договарящия орган доклади
Индикатор 27 По Дейност 8 - Представени междинни доклади и окончателен доклад за изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз