Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/016
Наименование: Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 31.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на здравния статус на жителите на община Казанлък и съседните общини, чрез повишаване качеството на предоставяните здравни услуги и осигуряването на съвременна здравна инфраструктура, отговаряща на европейските стандарти в медицинското обслужване.
Дейности: дейност 1 Организация, управление, контрол и мониторинг на проекта
дейност 2 Осъществяване на мерки за информация и публичност
дейност 3 Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнител/и
дейност 4 Доставка и монтаж на медицинско оборудване
дейност 5 Реконструкция и обновяване на помещения в сградата на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД гр. Казанлък
дейност 6 Строителен надзор
дейност 7 Авторски надзор
дейност 8 Одит на проекта м.18,19,22,23,24
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 661 758 BGN
Общ бюджет: 3 318 354 BGN
БФП: 3 195 339 BGN
Общо изплатени средства: 3 195 339 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 195 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 379 930 BGN
2014 819 277 BGN
2015 - 3 867 BGN
3 195 339 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 716 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 022 940 BGN
2014 696 385 BGN
2015 - 3 287 BGN
2 716 039 BGN
В т.ч. Национално финансиране 479 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 356 989 BGN
2014 122 892 BGN
2015 - 580 BGN
479 301 BGN
Финансиране от бенефициента 130 059 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 %Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз